Siste innlegg

Pilegrimstur til Det hellige land — påmelding

Vel­kom­men til påmel­din­gen til pile­grims­tu­ren til Det hel­li­ge land! I for­bin­del­se med fei­rin­gen av fem­års­ju­bi­le­et for St. Johan­nes menig­het har Jubi­le­ums komi­te­en gle­den av å invi­te­re til pile­grims­rei­se til Det hel­li­ge land og Jeru­sa­lem. Påmel­dings­fris­ten er utsatt, da vi fort­statt…
Read more

Share

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Małżeństwo w Koście­le kato­lickim jest sakra­men­tem czy­li zaprosze­niem do wspól­nego życia samego Jezusa. War­to jednak pamiętać, że sakra­ment małżeństwa ma także skut­ki cywil­ne stąd wiąże się z koniecz­nością przygo­towania doku­men­tów wyma­ga­nych w cza­sie pier­w­szej roz­mo­wy przedślubnej. Ma ona miej­sce w…
Read more

Share

BOKSALG +MER- VELKOMMEN

VELKOMMEN TIL BOKSALG. Sal­get vil fore­gå i menig­het­s­o­ka­let føl­gen­de søn­da­ger: Søn­dag 15. april kl. 10.00 — 15.00 Søn­dag 22. april kl. 10.00 — 16.00 Søn­dag 29. april kl. 10.00 — 16.00 Det sel­ges pent bruk­te bøker, fil­mer, og musikk på…
Read more

Share

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowen­na do Miło­sierd­zia Bożego Now­ennę tę kazał Pan Jezus sio­strze Faus­ty­nie zapi­sać w sierp­niu 1937 roku, poleca­jąc odpra­wia­nie jej przed Świętem Miło­sierd­zia, począw­szy od Wiel­kiego Piąt­ku. Prag­nę, abyś przez te dziewięć dni sprowad­zała dusze do zdro­ju mojego miło­sierd­zia, by zaczerp­nęły…
Read more

Share