Siste innlegg

Triduum Zmartwychwstania Pańskiego w jęz. polskim

Tri­du­um Zmartwychw­sta­nia Pań­skiego w jęz. pol­skim: Wiel­ki Czwar­tek, 29 mar­ca: Msza św. 13:00 Czu­wa­nie przy Najświętszym Sakra­men­cie 21:00 – 22:00 Wiel­ki Pią­tek, 30 mar­ca: litur­gia męki Pań­skiej 13:00 Wigi­lia Zmartwychw­sta­nia Pań­skiego, 31 mar­ca: Msza św. wigi­lii Zmartwychw­sta­nia 15:00 Nied­zie­la Zmartwychw­sta­nia…
Read more

Share

Retrett hos St. Joseph søstrene

Retret­ter på St. Joseph retrett­sen­ter Brann­vakt­vei­en 5, 0489 Oslo påmel­ding per E-post: retrett@stjoseph.no   Week­end-retret­­ter Tors­dag den 26.-Søndag den 29. april 2018 kr 2300,– Bjørg Eim­stad og P. Erik Ruud SM   Tors­dag 31. mai-Søn­­dag 3. juni kr 2300,– Jeani­ne…
Read more

Share

Ogłoszenia z 18 marca 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – uroczystość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 20.00, a po niej „Dro­ga Krzyżowa” w przyszłą nied­zielę (Nied­zie­la Pal­mo­wa) – Msza św. w j. pol­skim z…
Read more

Share

Wywiad z P. dr hab. M. Guzewiczem

Pobyt P. dra hab. Mieczysła­wa Guze­wicza w naszej para­fii był czasem spot­kań z narzeczo­ny­mi w ramach katechizacji przed­małżeń­skiej. Dodat­kowo małżon­kowie wysłucha­li kon­fe­ren­cji poświęconej temu, co najważ­niej­sze w życiu małżeń­skim. Przy tej okazji  P. Mar­ta Tom­czyk-Maryon, pra­cu­ją­ca jako die­cezjal­ny dzi­en­ni­karz prze­prowad­ziła…
Read more

Share

MESSETIDER FOR PÅSKEN 2018

For å lese messe­hef­te for pås­ken trykk her: Messe­ti­der i pås­ken 2018 Stil­le uke Man­dag 26. mars 18.00         Mes­se på norsk Tirs­dag 27. mars 08.00         Mes­se på norsk NB. Ingen kvelds­mes­se. Olje­vig­sels­mes­se i St. Olav dom­kir­ke. Ons­dag 28. mars 18.00  Mes­se…
Read more

Share

Ogłoszenia z 11 marca 2018 r.

1. W tych dniach w naszej para­fii gości­my P. dra hab. M. Guze­wicza. Dziękuje­my za wygłoszone nau­ki w ramach katechezy przed­małżeń­skiej oraz za kon­fe­ren­cje głoszone na dzi­siej­szych Mszach świętych. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy w minio­ny pią­tek i sobotę poświęci­li swój…
Read more

Share