Siste innlegg

Påmelding til fermingshelg

Vel­kom­men til påmel­din­gen for fer­mings­hel­gen på Maria­holm!   For påmel­ding klikk her   For mer infor­ma­sjon og Maria­holm, les under: (Bre­vet som dere fikk til­sendt): Kjæ­re for­eld­re og fore­sat­te til fer­mings­kan­di­da­ten   Fer­mings­grup­pen skal rei­se til leir­ste­det, Maria­holm, som lig­ger…
Read more

Share

BACH-KONSERT 15. FEBRUAR

Vel­kom­men til Bach-kon­sert med Dani­el Her­sco­vitch! Den­ne kvel­den får vi høre et av de sis­te ver­ke­ne Johann Sebas­ti­an Bach (1685–1750) skrev, nem­lig Die Kunst der Fuge (The Art of Fugue). Bach rakk ikke å gjø­re ver­ket fer­dig før sin død,…
Read more

Ogłoszenia z 14 stycznia 2018 r.

1. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy wczoraj wzię­li udział we wspól­nym kolę­dowaniu. Szczegól­ne podziękowania skła­dam oso­bom, któ­re przygo­towały to spot­ka­nie. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Antoniego, opa­ta • w pią­tek – wspom­ni­e­nie św. Józe­fa Sebas­tia­na Pel­cza­ra.…
Read more

Share

Ogłoszenia z 7 stycznia 2018 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Chrz­tu Pań­skiego kończy­my w liturgii okres Bożego Naro­d­ze­nia. Jednak zgod­nie z naszą tra­dy­cją śpiew­a­my kolę­dy i mamy wyst­rój świą­tecz­ny do Ofiarowania Pań­skiego (2 lutego). Trwa­jąc w tym kli­macie zap­rasza­my 13 sty­cz­nia 2018 r. (w naj­b­liższą sobotę) na…
Read more

Share

Ogłoszenia z 31 grudnia 2017 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Świętej Rod­zi­ny kończy­my kolej­ny rok kalen­darzowy. Dzięku­jąc Bogu za wszel­kie dob­ro minionego roku, proś­my o bło­gosła­wieństwo na Nowy Rok 2018. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w ponied­ziałek – Uroczystość Mat­ki Bożej Rod­zi­ciel­ki (Nowy Rok). Msze świę­te w…
Read more

Share