1.søndag i advent

1. advent mar­ke­rer star­ten på det nye kirke­året. I lik­het med pås­ken krev­de også julen en peri­ode med for­be­re­del­ser, og den­ne peri­oden fikk nav­net Advent (fra latin Adv­en­tus = kom­me). Advents­ti­den har en dob­bel karak­ter som en for­be­re­del­ses­tid til julen når man min­nes Guds Sønns førs­te kom­me til men­nes­ke­ne, men også en tid da man for­be­re­der sin­net på Kris­ti annet kom­me ved tidens ende. For oss alle er advent og tiden frem til jul en tid for bønn, almis­se og fas­te. Det er også en tid hvor fami­li­en er i fokus.  Iår går advents­ak­sjo­nen til volds­fore­byg­ging for de unge i Colom­bia. Mer om advents­ak­sjo­nen fin­ner dere her. Advents­ak­sjo­nen er Nor­ges Unge Kato­lik­ker sin årli­ge soli­da­ri­tets­ak­sjon og gjø­res i sam­ar­beid med Cari­tas Nor­ge.

St Jo sin annosering av deres bidrag til årets adventsaksjon IMG_5477

Bil­de: Annon­se­ring og pre­sen­ta­sjon av årets adventak­sjon. (Mikael og Ire­ne Bau­tis­ta).

Cari­tas’ og St. Jo basar­stand

IMG_5464 IMG_5463 IMG_5427 IMG_5426 IMG_5425 IMG_5422 IMG_5417 IMG_5459 IMG_5478 IMG_5493 IMG_5387 IMG_5400 IMG_5373 IMG_5410 IMG_5396 IMG_5379 IMG_5394 IMG_5397 IMG_5428 IMG_5437

Upå­kla­ge­lig stort utvalg og tusen takk til alle bidrag (sålangt). Vel­kom­men til alle sam­men.

Share