Lansering av SEGL 2017

Kjæ­re alle sam­men.

Hjer­te­lig vel­kom­men til lan­se­ring av SEGL 2017 søn­dag 19. novem­ber kl 14 i Maria­går­den! Vi har et inn­holds­rikt pro­gram med svært vik­ti­ge tema­er på dags­or­den. Hei­di Maria Linde­kleiv, jour­na­list i Vårt land, som skal lede årets SEGL-sam­ta­le, skri­ver at 2017-utga­ven leve­rer «sub­stan­si­el­le bidrag til debat­ten om menneskesyn/sorteringssamfunnet» og løf­ter frem redak­tø­re­nes for­ord som «ytterst les­ver­dig». Bodil Sødal fra Maria­hu­set og dr.theol. Ådne Njå sam­ta­ler om tema­et «Sant men­nes­ke» — som også er årets hoved­tema – ut fra sine erfa­rin­ger med psy­kisk utvik­lings­hem­me­de. Jeg vil hev­de at Hen­ning Lau­ge­ruds myte­knu­sing om refor­ma­sjo­nen i Nor­ge også er sub­stan­si­ell.

BLA I ÅRETS SEGL!

LES MER OM NUMMERET HER!

 

Share