Focolare ett fellesskap -hvem er de?

Hei alle sammen!

Vi har nett­opp flyt­tet til Stov­ner og er vel­dig gla­de for å være en del av St. Johan­nes menig­het! Man­ge i menig­he­ten har spurt: «Hva er egent­lig Focola­re?» Så her kom­mer en liten pre­sen­ta­sjon av oss.

Focola­re er en beve­gel­se som opp­stod i den katols­ke kir­ken i Ita­lia i 1943. Den fin­nes nå i 180 land og job­ber for dia­log og enhet på alle nivå­er: mel­lom krist­ne, reli­giø­se- og nasjo­na­le grup­pe­rin­ger osv. Hver måned vel­ger vi et vers fra Bibe­len som vi for­sø­ker å leve så godt vi kan, «Fra Ord til Liv». Ved så å dele våre erfa­rin­ger, støt­ter vi hver­and­re. Focola­res mål er at vi alle mer og mer lever som barn av vår enes­te Far i Him­me­len og der­for som søs­ken oss imel­lom. Slik øns­ker vi å bidra til at Jesu bønn, «At de alle må være ett» (Joh. 17,21), blir opp­fylt.

På Stovner har vi et kvinnelig fellesskap som består av oss fire:
  • Elma (Elisa­beth Maria) — Jeg er opp­rin­ne­lig fra Tysk­land. I 1991 kom jeg til Nor­ge for førs­te gang. Etter 6 år flyt­tet jeg til Focola­re i Dan­mark og kom til­ba­ke til Nor­ge i 2007. Til dag­lig job­ber jeg på et syke­hjem som kul­tur­ar­bei­der og fri­vil­lig­hets­ko­or­di­na­tor. i Kenya og for 4 år siden kom jeg til Nor­ge.
  • Jemi Gros­se-Ven­haus – Jeg er opp­vokst i Tysk­land og flyt­tet inn i Focola­re fel­le­s­ka­pet i 1975. Etter noen år i Tysk­land og Ita­lia, flyt­tet jeg til USA hvor jeg bod­de i 8 år. Der­et­ter bod­de jeg 11 år
  • Ella Ger­rick­ens – Jeg kom­mer fra Neder­land og er utdan­net logo­ped. Jeg har bl.a. bodd i 10 år i Dan­mark, så å hop­pe over til norsk var ikke så vans­ke­lig da jeg kom hit for et år siden. Jeg liker å job­be med barn og er vel­dig glad i musikk.
  • Astrid Ble­ken — Jeg er opp­vokst i Oslo med norsk far og ita­li­ensk mor. Etter 4 år i Indo­ne­sia har jeg bodd et år i Neder­land, og for tre måne­der siden kom jeg til­ba­ke til Oslo. Jeg er utdan­net all­menn­læ­rer.

Her i Oslo har vi ikke et mann­lig fel­les­skap, men Donato Ruffo som bor i Focola­re-fel­les­ska­pet i Stock­holm kom­mer fle­re gan­ger i året for å hjel­pe oss med akti­vi­te­te­ne vi arran­ge­rer for barn, ung­dom, voks­ne og fami­li­er.

 

En gang i måneden har vi «Fra Ord til Liv» møte hjemme hos oss i Tangerudveien 56 b. Alle er hjertelig velkommen.  På disse møtene leser vi en kommentar til et Bibelvers og snakker om hvordan vi kan leve den i vårt daglige liv. Vi starter opp i 2018 og datoene for våren er:
  • Ons­dag 31. janu­ar, kl.19.30–21.00
  • Ons­dag 28. Febru­ar, kl.19.30–21.00
  • Ons­dag 28. mars, kl.19.30–21.00
  • Ons­dag 25. april, kl.19.30–21.00
  • Ons­dag 30. mai, kl.19.30–21.00
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere og håper vi kan være med å bygge opp denne flotte internasjonale menigheten med alle sammen. Da vi kom hit ble vi veldig begeistret over det internasjonale fellesskapet! Vi synes dette utgjør en fantastisk mulighet til å vise at Guds familie består av alle nasjoner og kulturer.

 

Adres­se: Tan­ge­rud­vei­en 56 b, 0982 Oslo

Tlf: 22 92 12 98.

E-post: agape@focolare.no

Share