Ogłoszenia z 29 lipca 2019 r. (Uroczystość św. Olafa)

1. Przeży­wa­jąc dzi­siaj Uroczystość św. Ola­fa powierzaj­my Bogu przez Jego wsta­wien­nictwo całą Nor­we­gię i rozwój Kościoła kato­lickiego w tym kra­ju.

2. W przyszłym tygod­niu:

we wtorek – św. Ignacego z Loyo­li
w śro­dę – św. Alfon­sa Marii Liguo­riego
w czwar­tek – z racji I czwart­ku módlmy się o nowe powoła­nia kapłań­skie i zakon­ne
w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od godz. 17.30 moż­liwość spowied­zi, a o godz. 19.00 Msza św. w j. pol­skim
w sobotę – św. Jana Marii Vianneya. Z racji I sobo­ty mie­sią­ca zachę­cam do prak­ty­kowania pięciu pier­w­szych sobót mie­sią­ca
w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9. 00 i o godz. 13.00. Po Mszy św. o godz. 9.00 wyjąt­kowo w pier­w­szą nied­zielę mie­sią­ca zmiana tajem­nic różańcow­ych. Ponad­to w nied­zie­le Msze świę­te o godz. 11.00 w j. nor­weskim, o godz. 15.00 w j. angi­el­skim, o godz. 17.30 w j. tamil­skim i o godz. 19.30 w j. hisz­pań­skim.

Msze świę­te w dni powszed­nie w j. nor­weskim o godz. 18.00.
W sobotę o tej god­zi­nie sprawowana jest w j. nor­weskim Msza święta z nied­zie­li.

3. W pią­tek 10 sierp­nia o godz. 18.00 odbęd­zie się w naszej para­fii Msza święta w j. nor­weskim na roz­poczęcie proce­sji z figurą MB. Dlatego w ten pią­tek 10 sierp­nia wyjąt­kowo nie będ­zie Mszy świętej w j. pol­skim. Wszyscy jes­teś­my zaproszeni na Mszę św. w j. nor­weskim, po której odbęd­zie się spot­ka­nie przy kawie. Dzień póź­niej, podob­nie jak w minione lata, o godz. 16.00 z kościoła św. Hall­var­da idzie­my w proce­sji uli­ca­mi Oslo do kate­dry św. Ola­fa, gdzie kończy­my proce­sję Mszą św. o godz. 18.00. Ser­de­cz­nie zap­rasza­my do uczest­nictwa.
Nasza polska gru­pa proszo­na jest o upiecze­nie ciast na spot­ka­nie przy kawie. Jeś­li ktoś mógł­by upiec ciasto to bard­zo proszę o taką infor­mację.

4. W mie­siącu sierp­niu wszel­kie sprawy dusz­pas­ter­skie w j. pol­skim proszę uzgad­niać z ks. Pro­bo­sz­czem Val­de­ma­rasem, który będ­zie mnie zastę­pował podczas mojego urlo­pu. Tele­fon do ks. Pro­bo­sz­cza będ­zie dostęp­ny na stro­nie interne­tow­ej w ogłosze­niach (+47 456 92 662). Adres stro­ny w j. nor­weskim jest umie­sz­czo­ny w gab­locie: stjohannes.oslo.katolsk.no. Na tej stro­nie jest także zakład­ka zaty­tułowana: Pol­ski. Tam na bieżąco z każdej nied­zie­li są umie­sz­cza­ne ogłosze­nia, któ­re proszę sprawd­zać.

5. Po bło­gosła­wieństwie zap­raszam do ode­bra­nia figury MB Fatim­skiej kolej­ne małżeństwo, któ­re w tym tygod­niu wyraziło prag­ni­e­nie mod­litwy wraz z Mary­ją.

6. Teraz uklęknij­my, aby odmówić mod­litwę do św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus, prosząc już dziś o owoc­ne przeży­cie cze­ka­jącego nas nawied­ze­nia relikwii tej świętej i jej rod­ziców.
Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share