Ogłoszenia z 7 października 2018 r. (27 niedziela zwykła, Rok B)

1. Przeży­wa­jąc dziś nawied­ze­nie relikwii św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus i jej świętych rod­ziców, trwaj­my w duchu wia­ry wraz z tymi święty­mi przy Jezu­sie.
Pro­gram dzi­siej­szego dnia jest dostęp­ny w gab­locie, a także na ulot­kach przy wyjściu z kościoła. Tam także moż­na ode­brać kolej­ną naklej­kę dla dzieci do nied­ziel­nej Ewan­ge­lii.
Nasza polska gru­pa ma jesz­cze dziś swoje czu­wa­nie przy relikwiach od godz. 22.00 do godz. 23.00. To czu­wa­nie roz­pocz­nie­my mod­litwą różańcową, przez którą poprowad­zą nas kró­t­kie rozważa­na św. Tere­sy. Zap­rasza­my także na indy­wi­dual­ne czu­wa­nie noc­ne, któ­re zakończy się Mszą św. w j. nor­weskim o godz. 7.00. Po Mszy świętej samochód z relikwia­mi uda się do Stav­an­ger.
Na zewnątrz kościoła moż­na nabyć pobło­gosła­wio­ny obraz św. Tere­sy od Dzieciąt­ka Jezus.
Przed kościołem jest także usta­wio­ny namiot, w którym moż­na nabyć kawę i ciasto.
Już dziś skła­dam ser­de­cz­ne «Bóg zapłać» wszyst­kim, którzy w jaki­kol­wiek sposób zaan­gażowali się w dzi­siej­szą uroczystość.

2. Przy­po­mi­nam, że w mie­siącu paźd­zier­ni­ku Róża­niec w j. pol­skim jest w piąt­ki po Mszy świętej wieczornej oraz od przyszłej nied­zie­li przed Mszą świętą poranną o godz. 8.30. Przy tej okazji dzięku­ję oso­bom z Róży różańcow­ej, któ­re zade­klarowały chęć prowad­ze­nia tego Różań­ca.

3. 22 paźd­zier­ni­ka 2018 r. (ponied­ziałek) o godz. 19.00 w koście­le św. Hall­var­da roz­poczęcie się kursu przed­małżeń­skiego. Zapi­sy u ks. Piotra Gwiżdża pod nr tel. + 47 477 47 952. W naszej para­fii taki kurs odbęd­zie się w W. Poście. Szczegóły w póź­niej­szym cza­sie.

4. W liturgii przyszłego tygod­nia:

• w sobotę – bł. Hono­ra­ta Koź­miń­skiego i wspom­ni­e­nie obja­wień MB w Fati­mie. W tym dniu od godz. 10.00 kolej­ne katechezy. Na godz. 13.00 zap­raszam na Mszę świętą nie tylko uczest­niczących w katechezach, ale także wszyst­kie dzieci wraz z rod­zi­ca­mi
• w przyszłą nied­zielę – Msza św. w j. pol­skim o godz. 9.00 i o godz. 13.00.

Ks. Piotr Gąsior: +47 925 44 572.

Share