18.–25. JANUAR: BØNNEUKE FOR KRISTEN ENHET

18.– 25. januar markeres bønneuken for kristen enhet over hele verden.

Tema­et for bønne­uken for kris­ten enhet, 18. – 25. janu­ar 2018, er «Her­re, din høy­re hånd er her­lig i makt» (2 Mos 15,6). Det er et sitat fra Moses’ og isra­lit­te­nes sang for Her­ren etter   Siv­sjø-unde­ret.

Hvert år fei­rer krist­ne over hele ver­den den­ne uka sam­men. På Nor­ges Krist­ne Råds nett­sted fins mate­ria­le til bønne­uka «og hele res­ten av året». I år ble utkas­tet til mate­ria­let laget av    kir­ker i Kari­bi­en.

Paven vil i år også del­ta i den øku­me­nis­ke ves­pe­ren i Pau­lus­ba­si­li­ka­en i Roma og den fins­ke øku­me­nis­ke dele­ga­sjo­nen vil være til­ste­de i Roma.

 

  • I vår menighet vil vi markere dette i kveldsmessen kl. 18.00, tirsdag 23. januar.

 

Her­re, aud­mykt ber vi
at kyr­kje­ne rundt om i hei­le ver­da
ved din nåde kan ver­ta ein rei­skap for din fred,
og at nam­net ditt må bli gjort hei­lag og æra
når fol­ket ditt står saman som tals­menn og hjel­pa­rar for deg
med lækje­dom og for­so­n­an­de kjær­leik mel­lom split­ta folk.

Amen.

 

 

Share