Katekeseundervisning for året 2016/2017

SIDEN ER UNDER OPPDATERING

Det vil blant annet kom­me len­ker som du kan klik­ke deg på for å fin­ne det du øns­ker å fin­ne, samt en boks med “ofte stil­te spørs­mål”.

Katekese for 2.- 5. klasse

En lør­dag i måne­den sam­les 2.- 5.klasse seg til under­vis­ning her i St. Johan­nes menig­het. Kate­ke­sen begyn­ner kl 10.00 med fel­les mor­gen­bønn i kir­ken etter­fulgt av under­vis­ning og avslut­ter dagen med kate­ke­se­mes­se som begyn­ner kl 13.00–14.00. I kate­ke­se­mes­sen har hver klas­se en egen opp­ga­ve å gjø­re som går på rund­gang. Det­te kan være lek­tor, mini­stre­re, for­san­ge­re, o.l.

Øns­ker du at ditt barn skal begyn­ne i kate­ke­se hos oss? Meld bar­net på her: Påmel­ding  og ta med dåps­at­test førs­te kate­kese­dag.

2. og 3. klas­se har en for­be­re­den­de under­vis­ning for å mot­ta Førs­te Hel­li­ge Kom­mu­nion som vil bli skje i slut­ten av 3. klas­se.

  • I det­te kate­kese­året vil 3. klas­se mot­ta 1. kom­mu­nion på tors­dag 25. mai 2017, Kris­ti him­mel­farts dag.
  • Det må fyl­les ut en første­kom­mu­nions­mel­ding for alle som skal mot­ta Førs­te Hel­li­ge Kom­mu­nion. Trykk her for å las­te ned: Første­kom­mu­nions­mel­ding
  • For barn som går i 3.klasse og har 1. kom­mu­nions­un­der­vis­ning kos­ter det kr.1.000 for hele kate­kese­året som også er ink. utgif­ter til 1.kommunionsmessen. ( For hus­stan­der som har fle­re barn/ungdommer som går i 1.kommunions/fermingsforberedelsen, ta kon­takt med koor­di­na­tor for fami­lie­ra­batt).

 

Katekese for 6. — 9. klasse

En lør­dag i måne­den sam­les 6.- 9.klasse seg til under­vis­ning her i St. Johan­nes menig­het. Kate­ke­sen begyn­ner kl 10.00 med fel­les mor­gen­bønn i kir­ken etter­fulgt av under­vis­ning og avslut­ter dagen med kate­ke­se­mes­se som begyn­ner kl 13.00–14.00.

Det er 2-årig under­vis­ning for å mot­ta fer­min­gens sakrament(konfirmasjon)  som begyn­ner i 8. klas­se og hvor man i slut­ten av 9. klas­se vil mot­ta fer­min­gens­sa­kra­ment. De som ikke har gått i under­vis­ning i 8. klas­se, men øns­ker å mot­ta fer­min­gens­sa­kra­ment i 9.klasse må ta kon­takt med kate­ke­se­ko­or­di­na­tor: katekesestjohannes@gmail.com

Les mer om fer­mings­klas­sen her.

 

Påminnelse om generell informasjon:

  • Deres bidrag til utgif­te­ne:

For å dek­ke noen av utgif­te­ne i for­bin­del­se med kate­ke­sen, kos­ter det kr 500 pr. barn og ung­dom for hele skole­året.  Har en hus­stand fle­re barn eller ung­dom­mer i kate­ke­sen, er det reduk­sjon i pri­sen. Hus­stan­den beta­ler full pris for førs­te barn, der­et­ter beta­ler dere kr 250 pr. søs­ken.  Om en hus­stand har 4 eller fle­re barn som del­tar i kate­ke­sen, er det en fami­lie­pak­ke for kr. 1,000  ingen and­re utgif­ter med­fø­rer.  Utgif­te­ne gjel­der for 1 år (høst og vår semes­te­ret) Med unn­tak av barn/ungdom som skal mot­ta 1.kommunion og fer­ming i ordi­næ­re grup­per.

Vi ber at beta­ling av kate­kese­av­gift sen­des til menig­he­tens kon­to: 3000.34.43481 eller ViPPS inn bidra­get til nr. 11282 (St. Johan­nes, apos­tel & evan­ge­list) Merk: Kate­ke­se, bar­nets navn og klasse­trinn (for eksem­pel: Kate­ke­se, Ole Olsen, 4. klas­se) Beta­ling med bank­kort eller kon­tant kan skje i kon­tor­ti­den eller på kate­kese­da­gen.

Alle barn blir auto­ma­tisk med­lem av NUK (Den katols­ke kir­kes bar­ne- og ung­doms­or­ga­ni­sa­sjon) ved beta­ling av kate­kese­av­gift. Der­som deres barn ikke øns­ker å være med­lem av NUK, må dere si fra til oss. Mer infor­ma­sjon om NUK kan dere fin­ne på www.nuk.no.

For­eld­re­ne

For­eld­re­ne er inn­kalt til for­eldre­møte med jev­ne mel­lom­rom (se time­plan). Her vil for­eld­re­ne få vik­tig infor­ma­sjon ved­rø­ren­de under­vis­ning og opp­da­te­rin­ger i time­ne.

Påmel­ding

For å mel­de ele­ven på kate­ke­sen må du fyl­le ut et regist­re­rings­skje­ma. Trykk her for elekt­ro­nisk regist­re­rings­skje­ma eller fyl­le det ut i papir­form som fin­nes ved kir­kens inn­gangs­par­ti, og der­et­ter må det leve­res det til kate­ke­se­ko­or­di­na­tor. Der­som dere har vans­ke­lig­he­ter med å fyl­le ut skje­ma­et vil vi være behjel­pe­li­ge med det­te ved opp­start av kate­ke­sen og i de føl­gen­de kate­kese­da­ge­ne.

Vi ber de nye ele­ve­ne om å leve­re dåps­at­test ved førs­te kate­kese­dag.

All infor­ma­sjon vide­re i året vil bli sendt ut pr. e-post. Det er der­for eks­tra vik­tig at dere regist­re­rer og opp­da­te­rer epost­adres­sen deres. Ny infor­ma­sjon om kate­ke­sen vil også bli lagt ut på den­ne siden.

Vi ser frem til å se man­ge kjen­te ansik­ter og gle­der oss til å bli kjent med nye! 

Har du/dere noen spørs­mål, kon­takt oss gjer­ne på tele­fon eller e-post.

Spørs­mål angå­en­de kate­ke­sen bes skri­ve til: katekesestjohannes@gmail.com

Tele­fon: 23 68 11 00 (menig­hets­kon­to­ret)

 

 

Share