Monthly Archive: juli 2013

App’er for smarttelefoner og nettbrett

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten i Oslo katols­ke bispe­døm­me har gle­den av å pre­sen­te­re apper for smart­te­le­fo­ner og nett­brett. Katolsk I appen Katolsk kan du lese teks­te­ne til dagens (eller selv­valgt) mes­se, hel­gen­bio­gra­fi­er, studé­re litur­gisk kalen­der for lang tid frem­over, fin­ne kir­ker og messe­ste­der…
Read more

Share

Verdensungdomsdagene (WYD)

Fre­dag 12.7. kl 13.00 fei­rer bis­kop-eme­ri­­tus Ger­hard Schwen­zer SS.CC. utsen­del­ses­mes­se for de 130 unge pile­grim­me­ne fra Nor­ge som skal del­ta på ver­dens­ung­doms­da­gen i Rio de Janeiro i slut­ten av måne­den. Vi øns­ker våre ung­dom­mer en vel­sig­net rei­se i Tro­ens lys!…
Read more

Share

Blomster i kirken

Man­ge av dere har sik­kert lagt mer­ke til de vak­re bloms­ter­de­ko­ra­sjo­ne­ne foran alte­ret og ved Maria. Og man­ge har sik­kert sett sta­tu­en av evan­ge­lis­ten Johan­nes som nå står i våpen­hu­set (som er en kopi av skulp­tu­ren i Nidaros­do­men). Bloms­te­ne er…
Read more

Share

WYD Rio 2013

Den 13. juli rei­ser nors­ke, unge pil­gri­mer til Ver­dens­ung­doms­da­ge­ne i Rio de Janeiro, pater Haa­var skal være med på turen. Vi ber om menig­he­tens for­bønn for alle som del­tar, at de må rei­se trygt og styr­kes i tro­en ved Den…
Read more

Share