Monthly Archive: september 2013

Biskop på besøk , 5.oktober 2013

Bis­ko­pen kom­mer på besøk lør­dag 05.oktober kl.18. Han vil da også være hoved­ce­le­brant i mes­sen kl. 18:00. Under mes­sen vil bis­ko­pen vel­sig­ne sta­tu­en til St. Johan­nes, apos­tel som vi har i våpen­hu­set ved inn­gan­gen til kirke­rom­met. Sta­tu­en er en gave…
Read more

Share

Bønn for kall

Den førs­te tors­dag i måne­den ber de tro­en­de i Oslo katols­ke bispe­døm­me spe­si­elt for kall til pres­­te- og ordens­liv. Alle menig­he­ter og klost­re i bispe­døm­met opp­ford­res til å gjø­re det­te lokalt, og alle kato­lik­ker opp­ford­res til å be ale­ne og…
Read more

Share

Ofiary

Para­fia św. Jana została obdarzo­na ogrom­ną pomocą i wspar­ciem od momen­tu ustan­o­wie­nia naszej now­ej wspólno­ty.  Chce­my szczegól­nie podziękować para­fii św. Hal­var­da za ogrom­ną hoj­ność w posta­ci  1.000.000 koron jakie otrzy­ma­liś­my razem z taber­n­akulum , któ­re jest obec­nie mon­towane w naszym…
Read more

Share

Katecheza dla dorosłych

W para­fii św. Jana roz­począł się rocz­ny kurs katechezy dla dzieci i mło­d­zieży. Na pier­w­szym spot­ka­niu w dniu 14 wrześ­nia nasze dzieci i mło­d­zież sta­wili się bard­zo licz­nie. Do nau­ki katechezy podcho­d­zi­my bard­zo poważ­nie i sta­wia­my sobie za cel aby…
Read more

Share

Parkowanie w czasie nabożeństw

Dało się zau­ważyć, że jest pro­blem z zapar­kowaniem samocho­du na czas mszy świętej. Należy pamiętać, że par­kowanie jest moż­liwe wokół kościoła oraz, że może­my rów­nież korzys­tać z par­kin­gu należącego do szkoły jak rów­nież par­kin­gu przy cen­trum logope­dycz­nym Stat Ped.

Share

Aktualności dotyczące ławek kościelnych

Zapew­ne wszyscy zau­waży­li , że nasza wspól­nota otrzy­mała już pier­w­szą dostawę ławek kościel­nych , któ­re zamówiliś­my. Dostar­czono 27 ławek z klęcz­ni­ka­mi oraz krzesła do prez­bi­te­ri­um z nie­bie­skim obi­ciem – całość to wysokiej jakości ręko­d­zieło. Zbiór­kę na ten cel zaczę­liś­my na…
Read more

Share

FORELDRE-KATEKESE

St. Johan­nes har star­tet opp årets bar­­ne- og ung­doms­ka­te­ke­se, og man­ge møt­te opp til førs­te kate­kese­dag den 14. sep­tem­ber. Kir­ken tar kate­kese­un­der­vis­ning på alvor, og har som mål å gi alle barn og unge en grun­dig inn­fø­ring i tro­en. Sam­ti­dig…
Read more

Share