Monthly Archive: september 2013

Oppstart katekeseundervisning

Lør­dag 14.09. Kate­kese­un­der­vis­ning for 2–7 klas­se ble star­tet opp med rundt 60 bar­na. Selv om det er en lør­dag med and­re fris­tel­ser har man­ge for­eld­re­ne som har tatt med bar­na til under­vis­nin­gen.  Unge­ne er delt i sine respek­ti­ve klasse­trinn med…
Read more

Share

Velsignelse av kateketene

Kate­kese­un­der­vis­ning ble star­tet opp lør­dag 14.9. Det er upå­kla­ge­lig stor inter­es­se og fri­vil­lig­het til kate­­ket-tje­­nes­­ten. Det er en stor gle­de for menig­he­ten. Alle kate­ke­te­ne ble pre­sen­tert under fami­lie­mes­se 15.09 hvor p. Phu gir sin vel­sig­nel­se.   

Share

Familiemesse i menigheten

Søn­dag 15.09. En søn­dag i måned er det fami­lie­mes­se hvor barn står i fokus. Bar­na invi­te­res til alte­ret for messe­fei­ring. Pre­ke­nen er også for­enk­let på en slik måte at det er for­ståe­lig for bar­na. p. Phu sam­let bar­na rundt seg…
Read more

Share

NYE KIRKEBENKER

St. Johan­nes menig­het har fått førs­te leve­ring med kirke­ben­ker fra Polen. Vi har også fått nye kor­sto­ler med blå teksti­ler, alt sam­men kva­li­tets­hånd­verk. Nå ven­ter res­ten av kirke­ben­ke­ne samt skrifte­stol. Ben­ke­ne, som også har kne­le­skam­ler, gir kirke­rom­met mer tyng­de, og…
Read more

Share