Monthly Archive: oktober 2013

Nowa Rada Ekonomiczna

Powoła­na została Rada Eko­no­micz­na naszej para­fii, w jej skład wcho­d­zą: P. Nguy­en Thanh Phu, pro­bo­sz­cz P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kape­lan Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, ksie­gow­ość i eko­nomia Alf Mar­tin Hans­sen, rad­ca praw­ny Col­let­te M. Fur­u­ly, sek­re­ta­rz para­fii oraz sek­re­ta­rz Rady Eko­no­micznej.…
Read more

Share

Finansråd i menighet

Finans­rå­det i menig­he­ten er nå kon­stru­ert og består av: P. Nguy­en Thanh Phu, sogne­prest P. Haa­var Simon Nil­sen OP, kapel­lan Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, regn­skap og øko­no­mi Alf Mar­tin Hans­sen, råd­gi­ver Col­let­te M. Fur­u­ly, menig­hets­sek­re­tær og sek­re­tær for finans­råd. Suhant­hi­ni Kiru­ba­ha­ran, født…
Read more

Share

Hội trường

Hội trường giáo xứ Thánh Luca (phòng có cửa mở vào nhà thờ) sẽ không được cho mướn  nữa, và  nơi  đây  chỉ  dành riêng  cho  các  sinh  hoạt  giáo  xứ,  cho  các cuộc  họp,  đào tạo,  dạy giáo lý,  v,v…  và…
Read more

Share