Monthly Archive: oktober 2013

Kommende høytider

  Menig­he­ten fei­rer Alle­hel­gens­dag fre­dag 01. novem­ber, mes­se kl. 18:00.  Alle­sje­lers­dag lør­dag 02. novem­ber  fei­res det også mes­se kl. 13:00 og kl. 18:00. Til Alle­sje­lers­dag, som er en Rekviem­mes­se for alle avdøde, min­nes vi dem som har gått før oss…
Read more

Share

Utrzymanie czystości w kościele!

Ponad 1000 wier­nych uczest­niczy co tyd­zień we mszach świętych. Kościół jest naszym wspól­nym dob­rem i dlatego wszyscy pono­si­my odpowied­zial­ność za utrzy­ma­nie w nim należytej czystości. Z przy­krością zawia­da­mi­a­my, że ostat­nio podczas sprząta­nia zna­le­ziono gumę do żucia przykle­joną do ławek oraz…
Read more

Share

Kommunionsutdeler

Etter­som vi har en posi­tiv økning når det gjel­der kirke­be­søk, især på søn­da­ger, har sogne­pres­ten søkt bis­ko­pen om eks­tra kom­mu­nions­ut­de­le­re for å hjel­pe til under kom­mu­nions­ut­de­ling. I et for­melt brev til sogne­pres­ten, datert 10. august 2013 har bis­ko­pen sam­tyk­ket til…
Read more

Share

Come join St. JO with your bros!

For­ri­ge tirs­dag had­de St.JO «Pater Pra­ter» på akti­vi­tets­pla­nen, og vi var rekord­man­ge del­ta­ke­re med hele 13 per­soner inklu­dert sty­ret! Tema­et var alle­hel­gens­af­ten og alle­sje­lers­dag, hvor vi fikk blant annet lære om selve minne­fes­ten og hvor­for zom­bier er skum­le. Det ble ser­vert…
Read more

Share

Ławki oraz konfesjonał w naszym kościele!

Wiel­kim wydarze­niem było utworze­nie para­fii p.w. św. Jana Apost­oła i Ewan­ge­listy 9 maja tego roku. Począw­szy od tego dnia nasz kościół pręż­nie się rozwija. Najlepszym tego zna­kiem są nowe meble, krzesła, fotele, ławki oraz kon­fe­sjo­nał!!! Ser­de­cz­nie dziękuje­my wszyst­kim, którzy przysz­li…
Read more

Share