Monthly Archive: oktober 2013

Wkrótce będzie organista w naszej parafii!

Nasz chórek jest nadal w począt­kow­ej fazie rozwo­ju bo bra­kuje nam organi­sty. Mamy wielu kan­dy­datów na to stan­owisko, ale dob­ry wybór wymaga czasu i zas­tan­o­wie­nia. Myś­li­my jednak, że w list­o­pad­zie będ­zie­my mie­li już stałego orga­nistę, który rów­nież prowad­zić będ­zie ponied­ziałkowe…
Read more

Share

Høst-moro

Idag had­de bar­na nok en dag med kate­kese­un­der­vis­ning. Bar­na benyt­tet seg godt av det gode været til lek og moro. Læring og lek hører natur­lig sam­men for de unge. Høs­ten er på anmarsj og det mer­ker vi på de vak­re…
Read more

Share

Oktoberbrev

Kjæ­re kate­kese­for­eldre! Det er med stor gle­de vi kan slå fast at kate­ke­sen for barn og ung­dom i St. Johan­nes menig­het er godt i gang. Da vi star­tet opp for førs­te gang i sep­tem­ber, kom det alle­rede 60 barn fra…
Read more

Share

Vi trenger sterke folk for dugnad

And­re leve­ring av kirke­ben­ker er man­dag 7. okto­ber. Vi tren­ger fle­re  ster­ke folk som kan være behjel­pe­li­ge med å bære inn i kir­ken. Det blir vel­dig  gle­de­lig for menig­he­ten når alle kirke­ben­ke­ne nå kom­mer på plass i kirke­rom­met. Vi set­ter…
Read more

Share

Bispedømmets pastoralråd (PRO) representant

Bis­kop Bernt Eid­vig Can. Reg, bis­kop av Oslo katols­ke bispe­døm­me har gitt til­la­tel­se (nihil obsa­tat) for Ing­rid Palus­ka til å være Bispe­døm­mets pas­to­ral­råd (PRO) repre­sen­tant for St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het i Oslo inn­til menig­hets­rå­det etab­le­res. Ing­rid er også…
Read more

Share