Monthly Archive: november 2013

Spørreundersøkelse fra Vatikanet

Pave Frans har sam­men­kalt til en eks­tra­or­di­nær bispe­syn­ode om  fami­li­en i okto­ber 2014. Den­ne føl­ges av en ordi­nær syn­ode om sam­me tema i 2015. I den for­bin­del­se inn­bys alle bispe­døm­mer og menig­he­ter til å  besva­re et spørre­skje­ma som sen­des ut…
Read more

Share

Foreldrebrev for Desember 2013

Kjæ­re for­eld­re til kate­kese­barn i 2. til 7. klas­se!  (last ned  bre­vet i Word-for­­mat) Lør­dag den 7. desem­ber 2013 invi­te­res bar­na til kate­ke­se i St. Johan­nes menig­het.Under­vis­nin­gen begyn­ner kl. 10.00. HJERTELIG VELKOMMEN! Bar­na møter opp i klasse­rom­me­ne sine, der de kan…
Read more

Share

Caritas

Gjør en for­skjell i ver­den, bli med i St. Johan­nes Apos­tel og Evan­ge­list Cari­tas komi­té I nær­mes­te frem­tid skal vi star­te en Cari­tas grup­pe i menig­he­ten. Cari­tas er et dia­ko­nalt nett­verk hvor hel­het­lig men­nes­ke­lig utvik­ling er satt i sys­tem. Noen…
Read more

Share

REQUIEM MASS

  St Johan­nes menig­het, Bred­tvet kir­ke  Fri­day 22nd of Novem­ber 18:00 hours v. bis­kop Bernt I. Eids­vig Can. Reg. Bis­hop of Oslo Bis­hop Bernt Eids­vig Can.Reg. will have a Requiem Mass for the Oslo dioce­se at St Johan­nes Apos­tel Parish…
Read more

Share