Monthly Archive: februar 2014

Fastetiden

Faste­ti­den begyn­ner med aske­ons­dag, kom­men­de ons­dag 05.mars. Tro­en­de er plik­tig til å hol­de dagen til fas­te og abs­ti­nens. Mes­sen fei­res kl. 18:00 med utde­lel­se av aske­kors.       Faste­tid med Kris­tus Vi nær­mer oss faste­ti­den, en tid hvor Kir­ken for­ma­ner…
Read more

Share

Droga Krzyżowa

Tiếng Việt Dro­d­zy Para­fi­anie! Wyst­rój naszego kościoła stale się zmie­nia i ubo­gaca. W naj­b­liższym cza­sie zostaną zamon­towane sta­cje Dro­gi Krzyżow­ej wraz z odpowied­nim oświet­le­niem. Sta­cje Dro­gi są gobe­li­nami. 14 obrazów sta­cji wyko­nała dla nas Ing­unn Ceci­lie Lyng, która przystąpiła do…
Read more

Share

Korsveien til fastetiden!

 Tiếng Việt Kjæ­re menig­het. Kirke­rom­met for­nyes sta­dig. Det nes­te vi nå skal få mon­tert i kirke­rom­met er en kors­vei! Siden tid­lig i høst har Ing­unn Ceci­lie Lyng arbei­det med den­ne: Hun er tekstil­kuns­ter, og lager 14 korsvei­sta­sjo­ner med i vev­de…
Read more

Share