Monthly Archive: april 2014

Zakończenie projektu Droga Krzyżowa

Z ogrom­ną radością infor­muje­my, że zbiór­ka pie­nięd­zy na powyższy pro­jekt w kwocie 140.000 NOK została zakończo­na. Ponow­nie prag­nie­my z ser­ca podziękować wszyst­kim dar­czyńcom za ofia­ry, wspar­cie i mod­litwę. Pomi­mo tych wiel­kich osiąg­nięć przed nami dłu­ga dro­ga, aby w peł­ni wypo­sażyć…
Read more

Share

Tru fødd av krise”

Er tro og kri­se mot­set­nin­ger? Og hvil­ken rol­le spil­ler litur­gi­en for påske­høg­ti­den? Hør mer om det­te i sam­ta­le med Asle Ross­a­vik og bror Haa­var Simon Nil­sen i Dags­nytt 18  ons­dag 16. april. Dags­nytt 18 TV (50 minutt ut i sen­din­gen) Dags­nytt…
Read more

Share

Uroczystość z okazji pierwszej rocznicy powstania naszej parafii w Groruddalen

Czas pły­nie tak szyb­ko, że już niedługo obcho­d­zić będ­zie­my pier­w­szą rocz­nicę powsta­nia naszej para­fii. We czwar­tek, 1. Maja, obcho­d­zić będ­zie­my pier­w­sze uro­d­zi­ny! Nasze święto roz­pocz­nie uroczys­ta suma o godz.18:00, po czym wyjd­zie­my z kościoła na zewnątrz. Na traw­ni­kach okala­jących kościół…
Read more

Share