Monthly Archive: april 2014

Langfredag

Lang­fre­dag er den dag da Kris­tus, vårt påske­lam, ble ofret (jfr. 1.Kor 5,7). Det san­ne offer­lam tar idag det sym­bols­ke offer­lams plass, og de man­ge ofre i Isra­els his­to­rie viker nå plas­sen for Kris­ti éne offer, som pave Leo den…
Read more

Share

Skjærstorsdag

Skjær­tor­sags­mes­sen er min­net om Jesu sis­te natt­verd. Under det­te aftens­mål­tid, da han ble for­rådt, ofret Vår Her­re Jesus, ut av kjær­lig­het til dem som var hans egne i ver­den og inn­til enden, sitt lege­me og blod til Fade­re­ren under brø­dets og…
Read more

Share

Klart for våkenatt i Getsemane.

Klart for våke­natt i Get­se­ma­ne. Det er Skjær­tors­dags­mes­sen i St. Johan­nes som gjel­der, med påføl­gen­de våke­an­dak­ter på norsk, engelsk, tamilsk, sin­ga­le­sisk og en fel­les Taizé-avslut­­ning kl 23.    

Share

Palmesøndag

Palme­søn­dag inn­le­der den stil­le uken. Påske er årets vik­tigs­te høy­tid  og fei­res til min­ne om Jesu Kris­ti sis­te natt­verd, lidel­se, død og opp­stan­del­se. Man­ge har tatt vei­en til kir­ken for fei­ring av palme­søn­dag som er den førs­te i menig­het noen­sin­ne. Palme­gre­ne­ne ble vel­sig­net på ple­nen uten kirke­byg­nin­gen.…
Read more

Share

Messefall tirsdag 15. april 2014 i menigheten

Olje­vig­sels­mes­se fei­res med bis­kop Bernt Eids­vig Can. Reg., bis­kop av Oslo, tirs­dag 15.april kl. 18:00 i St. Olav dom­kir­ke. Til anled­nin­gen sam­les også alle pres­ter for bispe­døm­met rundt bis­ko­pen for å fei­re høy­mes­sen og for­nye sine preste­løf­ter. Kvelds­mes­sen i St. Johan­nes…
Read more

Share

Påskedugnad

Takk til flott inn­sats! Man­ge har tatt vei­en til menig­he­ten for idag for å gjø­re en dug­­nad-inn­­­sats. Det var mye å pus­se og stem­nin­gen var helt topp med musikk fra Jan Tei­gen i bak­grun­nen. Det­te er også en fin anled­ning…
Read more

Share

Til ministranter

Inn­kal­ling til mini­strantøvel­se til påske­mes­ser og litur­gi­er Kjæ­re mini­stran­ter, Vi begynn­ner oss å nær­me høy­ti­den for Påske, hvor Kir­ken går igjen­nom Kris­ti lidel­ses­his­to­rie, død og opp­stan­del­se. Det er mye som må for­be­re­des til høy­ti­den og ikke minst mini­stre­ring. Det inn­kal­les…
Read more

Share