Monthly Archive: mai 2014

1. kommunion (29.05.2014)

Menig­he­ten gra­tu­le­re alle barn og for­eld­re med en flott fei­ring av 1 Kom­mu­nio­nen. Jesus Kris­tus har nå tatt bolig i bar­na. Det er nå vik­tig at for­eld­re­ne fort­set­ter å ta bar­na til mes­se slik at de kan ta en aktiv…
Read more

Share

Maria prosesjon

Viet­na­me­ser­ne årli­ge Maria­pro­se­sjon ble i år avholdt på Bred­tvet kir­ke. Gra­tu­le­rer til alle sam­men. Man­ge er kledd i nasjo­na­le drak­ter og alle var i godt humør. Humø­ret var på topp da også solen tit­tet frem. Pro­se­sjo­nen ble etter­fulgt av mes­se.…
Read more

Share

Valg av menighetsråd

Over­sikt over alle kan­di­da­ter som stil­ler til valg til menig­hets­rå­det vil bli offent­lig­gjort i søn­dags­bla­det uke 23. Du fin­ner stem­me­sed­le­ne bakerst i kirke­rom­met, våpen­hu­set og i St. Mat­teus menig­hets­lo­ka­let hvor også stem­me­ur­ne­ne vil bli plas­sert. I peri­oden: søn­dag 15.juni -søn­dag…
Read more

Share

Wybory do Rady Parafialnej 2014

We wszyst­kich para­fiach die­cezji Oslo trwa­ją przygo­towania do wyboru now­ych rad para­fia­l­nych. Ter­min powoła­nia rad upły­wa 1.lipca 2014. Dla naszej, 15. mar­ca 2013 roku powstałej para­fii powoła­nie Rady jest kolej­nym waż­nym etapem rozwo­ju. Pro­si­my bard­zo para­fi­an o gorące wspar­cie mod­li­tew­ne…
Read more

Share

Parish Council 2014

Now is the time for plan­ning the election of Parish Council’s in the dioce­se of Oslo. The dead­li­ne of estab­lish­ing a coun­cil is the first of July. This is very impor­tant step for the devel­op­ment of our con­gre­ga­tion, and will…
Read more

Share