Monthly Archive: mai 2014

Menighetsrådsvalg 2014

Det fore­går i dis­se dager plan­leg­ging for valg av menig­hets­råds­med­lem­mer i menig­he­te­ne rundt i Oslo katols­ke bispe­døm­me. Frist for kon­sti­tu­e­ring av menig­hets­rå­det er 1. juli. Det­te er et meget vik­tig steg for vår menig­het og dens utvik­ling, siden det­te menig­hets­rå­det…
Read more

Share

Parish Council 2014

Now is the time for plan­ning the election of Parish Council’s in the dioce­se of Oslo. The dead­li­ne of estab­lish­ing a coun­cil is the first of June. This is very impor­tant step for the devel­op­ment of our con­gre­ga­tion, and will…
Read more

Share

Minnerik ettårsmarkering

Fei­rin­gen ble star­tet med mes­se til en full­satt kir­ke. For­bønn og sang ble frem­ført i man­ge språk. Ram­men for fei­rin­gen kun­ne ikke vært bed­re. Vi kan se en stolt sogne­prest som igjen tak­ker menig­he­ten for deres sjenerøsitet,bønn og fri­vil­lig­het. P.Phu…
Read more

Share