Monthly Archive: august 2014

Messefall i uken 36

Hvert år sam­ler bis­ko­pen alle pres­ter til preste­råds­møte på Maria­holm. Både sogne­pres­ten og kapel­la­nen skal være med på Maria­holm fra man­dag til tors­dag for­mid­dag. NB! Det blir messe­fall i menig­he­ten man­dag 01.september til ons­dag 03.september. Det er alt­så ingen kvelds­mes­se…
Read more

Share

Påmelding til katekesen

Kjæ­re barn, unge, for­eld­re og fore­sat­te!   Kate­kese­året er fer­dig, men vi er i gang og plan­leg­ger nes­te års opp­legg. Snart vil du som er aktu­elt til kate­ke­sen mot­ta en invi­ta­sjon fra kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren vår for 2018/2019 året. Får du ikke…
Read more

Share

Katekese på polsk

Vi begyn­ner også kate­ke­se på polsk. Under­vis­nin­gen fore­går stort sett 1. lør­dag i måned fra kl. 10–14. Kon­takt p. P. Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC for mer infor­ma­sjon. Førs­te under­vis­ning star­ter lør­dag 27. sep­tem­ber. Vel møtt til under­vis­ning!

Share

Katecheza w języku polskim

Zaczy­na­my rów­nież katechezę w języku pol­skim. Nau­ka odby­wać się będ­zie przew­aż­nie w pier­w­szą sobotę mie­sią­ca w god­zi­nach od 10:00 do 14:00. Ojciec Krzysztof Irene­usz Wanat SS.CC udzie­la wszel­kich niez­będ­nych infor­macji. Pier­w­sze spot­ka­nie odbęd­zie się w sobotę 27 wrześ­nia. Zap­rasza­my na…
Read more

Share

Velsignelse av Caritas gruppen

Mes­sen idag er sam­let i soli­da­ri­tet mot vold og for­føl­gel­se i Irak. Under mes­sen ble Bis­kop Bernt Eids­vigs og Cari­tas appell opp­lest for menig­he­ten. Vel­sig­nel­se ble gitt menig­he­tens Cari­tas grup­pe. Pen­ge­ne fra kol­lek­ten og kirke­kaf­fe går i sin hel­het til…
Read more

Share

Solidarni wobec przemocy i prześladowań w Iraku

  Apel z 13. sierp­nia 2014 Kościół Kato­licki oraz Cari­tas soli­da­ryzu­ją się ze wszyst­ki­mi ofiara­mi ata­ków i prześla­dowań doko­ny­wa­ny­mi przez ter­rorystów z Państwa Islam­skiego (IS) w Ira­ku. Chrześci­ja­nie, yazi­di­er i wyz­nawcy inn­ych religii narażeni są na poważ­ne nie­bez­pieczeństwo i potrze­bu­ją…
Read more

Share