Monthly Archive: november 2014

1.søndag i advent

1. advent mar­ke­rer star­ten på det nye kirke­året. I lik­het med pås­ken krev­de også julen en peri­ode med for­be­re­del­ser, og den­ne peri­oden fikk nav­net Advent (fra latin Adv­en­tus = kom­me). Advents­ti­den har en dob­bel karak­ter som en for­be­re­del­ses­tid til julen når man…
Read more

Share

Julebasar & Adventsaksjon

Hver søn­dag i Advent skal både Cari­tas St. Johan­nes og St. Jo ung­doms­lag a jule­ba­sar med salg av jule­pynt, lys, lodd­salg m.m.. Og St.Jo kom­mer også til å gå rundt med bøs­ser. Inn­tek­ten går til Cari­tas Advents­ak­sjon. Førs­te advents­søn­dag er…
Read more

Share