Monthly Archive: desember 2014

Patronatsfest 2014

27. desem­ber fei­ret menig­he­ten patro­nats­fest på minne­da­gen for St. Johan­nes Apos­tel og Evan­ge­list. Det er en stor dag hvor alle nasjo­na­li­ter sam­les til en fel­les mes­se med inn­slag fra alle grup­pe­ne i menig­he­ten. Alle føl­te et fel­les­skap selv om  sang…
Read more

Share

Adventsaksjonen 2014

Stem­nings­rap­port fra Cari­tas-og ung­doms­la­get bidrag til årets advents­ak­sjo­nen. En pep­­pe­ka­­ker-modell av St. Johan­nes’ ble auk­sjo­nert for hele kr. 1 000 , tak­ket være P.Phu og man­ge som har vært med på budrunden.Salgsboden til Cari­tas og St.Jo ung­doms­lag vil også gi…
Read more

Share

Julekonsert av det engelske kortet

En vak­ker kon­sert “Con­cert for a Cau­se” ble frem­ført av de engels­ke koret med P. Phu som trom­mis. Vak­re jule­san­ger ble frem­ført til stor gle­de for de frem­møte. Med dem­pet lys skap­te også en fan­tas­tisk ram­me for hele kon­ser­ten.

Share

4.søndag i Advent

Vi nær­mer oss dagen der Gud selv lar seg føde som et men­nes­ke, dagen da, Her­ren blir en av oss! De førs­te som blir kon­fron­tert med det­te spran­get som er så svim­len­de å for­hol­de seg til for men­nes­ker, er Josef…
Read more

Share

Støtt St. Elisabethsøstrene

Lør­dag den 6. desem­ber ble Eli­sa­beth søst­re­nes hus på Nord­strand ram­met av brann. Et liv gikk tapt, beboer­ne ble hus­løse, og huset er total­ska­det. Advents­ti­den som skul­le være en gle­dens tid, ble en vond tid. I løpet av søst­re­nes 134…
Read more

Share

Julehilsen fra sognepresten

Kjæ­re menig­het, tro­en­de og ven­ner, Om noen dager vil ver­den nokk en gang fei­re Jesu Kris­ti fød­sel, hvor men­neske­slek­ten min­nes om Guds rike barm­hjer­tig­het og nåde, ved å sen­de sin enbår­ne Sønn til ver­den for å frel­se ver­den fra syn­dens…
Read more

Share

Dronningen besøkte oss

H.M. Dron­ning Son­ja på besøk i St. Johan­nes menig­het. Hen­nes Majes­tet ankom Bred­tvet kir­ke 10.30 og ble møtt av Bis­kop Eids­vig og vår sogne­prest p. Phu samt pres­sen som stod kla­re. Inne i entre­en stod Sr. Anne Lise fra Lun­den klos­ter og…
Read more

Share

3.søndag i advent

Tred­je søn­dag i advent kal­les «Gle­dens søn­dag» eller Søn­dag Gau­de­te (fra latin gau­de­re = å gle­de seg). Den­ne beteg­nel­sen har den fått fra dagens Introi­tus (inn­gangs­vers) slik det står i Gra­dua­le Roma­num: Gau­de­te in Domi­no, sem­per: ite­rum dico, gau­de­te «Gled…
Read more

Share