Monthly Archive: juni 2015

Tao Nguyen presteviet

Lør­dag 20. juni ble Dia­kon Tao Nguy­en preste­viet av i Bred­tvet kir­ke av bis­kop Bernt Eids­vig. Hele preste­ska­pet og Taos fami­lie var pre­sen­tert i mes­sen i til­legg til ven­ner fra fjern og nær. Menig­he­ten gra­tu­le­rer p. Tao og fami­lie. Vi gle­der…
Read more

Share

Katekese sommeravslutning

Som­mer­av­slut­ning for kate­ke­sen 2–9 klas­se Lør­dag 13. juni kl 10 — 14 Det blir avslut­ning klasse­vis etter­fulgt av fel­les gril­ling, rebus­løp og leker. Kate­ke­sen avslut­tes som van­lig med mes­se kl 13.00 hvor alle for­eld­re er vel­kom­ne til å del­ta. Vi…
Read more

Share

Festen for Kristi legeme og blod

Fes­ten for Kris­ti lege­me og blod sam­let alle i menig­het i en fel­les høy­mes­se med pro­se­sjon rundt kirke­svin­gen. Kir­ken var full­satt med inn­slag fra alle kore­ne i menig­he­ten. For­bønn ble frem­bragt i nasjo­na­le språk. Menig­he­ten avslut­ter fei­rin­gen med en gigan­tisk kirke­kaf­fe med…
Read more

Share