Monthly Archive: august 2015

Karitative arbeid i menigheten

Vel­sig­nel­se av Cari­tas grup­pen.    Cari­tas St. Johan­nes er menig­he­tens bistands­grup­pe i sam­ar­beid med Cari­tas Nor­ge. Vi job­ber mot “omsorg i hver­da­gen” hvor foku­set er å for­mid­le neste­kjær­lig­het gjen­nom det kari­ta­ti­ve arbeid innen­for og uten­for menig­he­tens gren­ser. Vi job­ber mot:…
Read more

Share

P. Taos premissmesse

P. Taos fei­ret pre­miss­mes­se i St Johan­nes kir­ke idag med pre­missve­sig­nel­se.        Han vil star­te sin preste­gjer­ning som kapel­lan i St. Paul menig­het, Ber­gen, fra 1. sep­tem­ber 2015. Vi øns­ker ham lyk­ke til. P. Tao ble preste­viet i St Johan­nes kir­ke 20. juni…
Read more

Share