Monthly Archive: november 2015

MENIGHETSMØTE

Menig­hets­rå­det invi­te­rer alle til infor­ma­sjons­møte Tors­dag 26. novem­ber kl 19.00 — 21.00 Vi infor­me­rer om hva som skjer i menig­he­ten i dag, noe om frem­ti­den og om øko­no­mi­en, og det blir anled­ning til å stil­le spørs­mål og kom­me med for­slag.…
Read more

Share