Yearly Archive: 2015

Barmhjertighetens år

  Pave Frans har utropt et barm­hjer­tig­he­tens år som varer fra fes­ten for Marias uplet­te­de unn­fan­gel­se, 8.desember 2015 til Kris­ti Konge­fest, 20. novem­ber 2016. Året inn­byr men­neske­slek­ten til å være god­hjer­tet og mot­to­et er «Vær barm­hjer­tig, slik deres Far er…
Read more

Share

Holy Year of Mercy

Pope Fran­cis announ­ced an extra­or­di­na­ry Jubi­lee to start at the end of the year, the Holy Year of Mer­cy that will open this year on Dec. 8 — the Sol­em­ni­ty of the Imma­cu­la­te Con­cep­tion – and will clo­se Nov. 20, 2016…
Read more

Share

Julebasaren kommer!

Cari­tas St. Johan­nes med hjelp av Hobby­grup­pen og i sam­ar­beid med St. Jo ung­doms­lag arran­ge­rer jule­ba­sar alle søn­da­ge­ne i advent. Her sel­ges det hånd­lag­de ting som jule­pynt, stea­rin­lys, strikke­ar­tik­ler o.l. Det sel­ges lodd hvor vin­ner­ge­vins­ten er deko­ra­tiv glass­kunst. Ung­doms­la­get vil…
Read more

Share

Rok Miłosierdzia

  Ojciec Święty Fran­ciszek ogło­sił Rok Miło­sierd­zia, który roz­pocz­nie się 8 grud­nia 2015 roku, w dzień Uroczystości Nie­po­ka­la­nego Poczęcia NMP i potrwa do 20 list­o­pa­da 2016 roku, do Uroczystości Chry­stu­sa Kró­la. Rok Miło­sierd­zia zap­rasza nas do sta­wa­nia się co raz lepszy­mi według…
Read more

Share