Yearly Archive: 2015

Åpent hus & dugnad

Vel­kom­men til Åpent hus & dug­nad Tirs­dag 10. novem­ber kl 10.00 Vi øns­ker å for­be­re­de oss til advents­ti­den ved å gjø­re det pent inne i kir­ken & uten­for. Vi begyn­ner med mor­gen­bønn i kir­ken kl. 10.00 Der­et­ter blir det kir­ke­vask…
Read more

Share

MENIGHETSMØTE

Menig­hets­rå­det invi­te­rer alle til infor­ma­sjons­møte Tors­dag 26. novem­ber kl 19.00 — 21.00 Vi infor­me­rer om hva som skjer i menig­he­ten i dag, noe om frem­ti­den og om øko­no­mi­en, og det blir anled­ning til å stil­le spørs­mål og kom­me med for­slag.…
Read more

Share