Monthly Archive: januar 2016

Takknemlig til de frivillige

Vi er vel­dig hel­di­ge og takk­nem­li­ge for at det er fle­re fri­vil­li­ge som stil­ler opp både som kate­ke­ter og assis­ten­ter under i menig­he­tens tros­un­der­vis­ning. Uten deres hjelp og vil­lig­het, vil­le det vært utford­ren­de å gjen­nom­føre kate­kese­un­der­vis­nin­gen for våre barn og…
Read more

Share

Veien til Roma

Fre­dag 29. janu­ar etter kvelds­mes­sen kl. 18.30 for­tel­ler Alf Mar­tin Hans­sen om en pile­grims­tur han gjor­de til Roma for et par år siden. Turen gikk på syk­kel fra Mün­chen, over Alpe­ne, Po-slet­ta og Appe­n­in­ne­ne. I ord og bil­de vil han…
Read more

Share

Takknemlighet

Vi har nå begynt det almin­ne­li­ge kirke­året etter Her­rens fød­sel og jule­fei­rin­ger. På veg­ne av hele menig­he­ten øns­ker vi å tak­ke alle som har hjul­pet til­med å for­be­re­de menig­he­ten til høy­ti­den og under hele seson­gen for at menig­he­ten skul­le få…
Read more

Share