Monthly Archive: april 2016

Utnevnelser til valgkomiteen

Sogne­pres­ten utnev­ner: Aurelia Pal­ma, Joyce Ross Hem­ming­hyth og Fre­de­ric­que The­osophe til å være med­lem i Valg­ko­mi­te med virk­ning fra dagens dato 01.04.2016. Utnev­nel­sen gjel­der til august 2016. Valg­ko­mi­tés opp­ga­ve er å fin­ne kan­di­da­ter til Menig­hets­­råd-val­­get. Og gjen­nom­føre det prak­tis­ke på…
Read more

Share

Forandringer i presteskapet i menigheten

Menig­he­ten er hel­dig som har 5 pres­ter knyt­tet til menig­he­ten, enten i full­tid eller del­tid. Vi har kun­net ha mes­ser uten­om på norsk, også på engelsk, polsk, viet­na­me­sisk, tamilsk og kal­de­isk. Sogne­pres­ten skri­ver: Jeg vil med­de­le menig­he­ten at tiden før…
Read more

Share

Seniortreff

St. Johan­nes menig­het arran­ge­rer et treff for de eld­re og syke i vår menig­het som er på syke­hjem eller hjem­me­væ­ren­de. Det blir mes­se med utde­ling av syke­sal­ving og sosi­al sam­men­komst rundt et enkelt mål­tid med litt under­hold­ning. Tirs­dag 19.4 Kl.…
Read more

Share