Monthly Archive: september 2017

Ogłoszenia z 24 września 2017 r.

1. Dziękuje­my za ofia­ry, któ­re z racji przeży­wanej dziś “Nied­zie­li Caritasu” prze­ka­zuje­my na Cari­tas. Przy wyjściu do ode­bra­nia “Infor­ma­tor Kato­licki”. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – bł. Wła­dysła­wa z Giel­niowa w śro­dę – św. Win­centego a Pau­lo w czwar­tek…
Read more

Share

CARITAS-søndag 24. oktober.

Cari­tas-søn­dag den 24. sep­tem­ber Søn­dag den 24. sep­tem­ber fei­rer vi Cari­tas-søn­­dag i alle menig­he­ter i hele Nor­ge! Det­te er en ypper­lig anled­ning til å vise din soli­da­ri­tet med våre brød­re og søst­re over hele ver­den. Sam­men med Kir­ken og Cari­tas…
Read more

Share

Ungdomskveld avslyst!

St. JO ung­doms­kveld er avlyst. Det vil si 19.september er det ingen ung­doms­kveld, på grunn av syk­dom, skole­ar­beid og møter. Vi bekla­ger ulem­per det­te måt­te med­føre for ung­dom­me­ne våre, men vi er i gang nes­te uke igjen! Vi ses og…
Read more

Share

Ogłoszenia z 17 września 2017 r.

1. Dziękuje­my tym, którzy upie­kli na dzi­siaj ciasto i przygo­towali spot­ka­nie przy kawie, na któ­re ser­de­cz­nie zap­rasza­my. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – św. Sta­nisła­wa Kost­ki, patro­na mło­d­zieży w śro­dę – świętych męczen­ników Andrze­ja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang…
Read more

Share