Monthly Archive: oktober 2017

Kjære frivillig i St. Johannes menighet!

Kjæ­re fri­vil­lig i St. Johan­nes menig­het! St. Johan­nes menig­het er vel­sig­net med man­ge fri­vil­li­ge og der­for øns­ker vi å invi­te­re alle dere som hjel­per til som fri­vil­lig i vår menig­het til mid­dag og takk­si­gel­ses­mes­se Ons­dag 15. novem­ber klok­ka 18:00. Vi…
Read more

Share

Ogłoszenia z 29 października 2017 r.

1. Kończąc „Tyd­zień Misyj­ny” skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za mod­litwę w int­en­cji misji oraz za ofia­ry złożone tyd­zień temu na skład­kę, a przez­naczone na dzieło misyj­ne. Dzięku­ję ser­de­cz­nie Pani z naszej pol­skiej grupy, która w minioną śro­dę uczest­niczyła w pracy…
Read more

Share

Fremtidens pastorale arbeid-undersøkelse

Kjæ­re alle sam­men, Bis­kop Bernt Eids­vig Can.Reg. har ned­satt en arbeids­grup­pe som skal se på hvor­dan frem­ti­dens pas­to­ra­le arbei­de bør orga­ni­se­res i Oslo katols­ke bispe­døm­me. Hva tren­ger vi at bispe­døm­met iverk­set­ter av til­tak for å frem­me for­kyn­nel­sen av Evan­ge­li­et og…
Read more

Share

Pomoc zmarłym

Św. Jan Paweł II w rozważa­nia­ch przed mod­litwą „Anioł Pań­ski” w list­o­pad­zie 2003 roku powied­ział: „Mod­litwa za zmarłych jest ważną powin­nością, bowiem nawet jeś­li ode­sz­li w łasce i w przy­jaź­ni z Bogiem, być może potrze­bu­ją jesz­cze ostat­niego oczysz­cze­nia, by dostąpić…
Read more

Share

Ogłoszenia z 22 października 2017 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Misyj­ną roz­poczy­na­my w Koście­le Tyd­zień Misyj­ny. Pamiętaj­my zatem w tym tygod­niu w naszych mod­litwach o misjo­narzach i kra­jach misyj­nych. W tej int­en­cji ofiaruje­my w naj­b­liższy pią­tek mod­litwę różańcową w j. pol­skim. Przy­po­minamy, że przez cały paźd­zier­nik w…
Read more

Share

Dziecko ochrzczone przez biskupa?

Dziecko ochrz­czone przez bis­ku­pa? (chrzest święty sprawowany przez bis­ku­pa) W związ­ku z oficjal­nym roz­poczęciem uży­wa­nia w rzym­sko-kato­­lickiej die­cezji Oslo now­ow­ydanej księ­gi: “Obrzę­dy chrz­tu dzieci oraz tłu­macze­nia Pis­ma Świę­tego Bibel 2011” jes­teś­my zaproszeni na chrzest święty sprawowany przez Księd­za Bis­ku­pa w…
Read more

Share