Monthly Archive: januar 2018

Ogłoszenia z 14 stycznia 2018 r.

1. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy wczoraj wzię­li udział we wspól­nym kolę­dowaniu. Szczegól­ne podziękowania skła­dam oso­bom, któ­re przygo­towały to spot­ka­nie. 2. W naj­b­liższym tygod­niu: • w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Antoniego, opa­ta • w pią­tek – wspom­ni­e­nie św. Józe­fa Sebas­tia­na Pel­cza­ra.…
Read more

Share

Ogłoszenia z 7 stycznia 2018 r.

1. Dzi­siej­szą Nied­zielą Chrz­tu Pań­skiego kończy­my w liturgii okres Bożego Naro­d­ze­nia. Jednak zgod­nie z naszą tra­dy­cją śpiew­a­my kolę­dy i mamy wyst­rój świą­tecz­ny do Ofiarowania Pań­skiego (2 lutego). Trwa­jąc w tym kli­macie zap­rasza­my 13 sty­cz­nia 2018 r. (w naj­b­liższą sobotę) na…
Read more

Share