Monthly Archive: februar 2018

Ogłoszenia z 25 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w czwar­tek – z racji I czwart­ku mie­sią­ca proś­my w naszych mod­litwach o nowe powoła­nia kapłań­skie • w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od…
Read more

Share

Ogłoszenia z 18 lutego 2018 r.

1. Roz­poczy­na­my dziś czas wielko­post­nych reko­lekcji. Dziękuje­my ks. Miro­sławowi za głoszone słowo Boże. Jutro i w śro­dę Msza św. w j. pol­skim z kaza­niem reko­lekcyj­nym o godz. 19.00. Nato­mi­ast we wtorek nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim. Tuż po…
Read more

Share

Program rekolekcji wielkopostnych

Szczegółowy plan reko­lekcji z ks. Miro­sła­wem Łanosz­ką:  Nied­zie­la – 18.02.2018 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Ponied­ziałek – 19.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Wtorek – 20.02.2018…
Read more

Share

Ogłoszenia z 11 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w śro­dę – z racji „Środy Popiel­cow­ej”, roz­poczy­na­jącej czas Wiel­kiego Postu, na znak pokuty i nawróce­nia przyj­muje­my pop­iół na nasze głowy. W tym dniu w naszej para­fii Msze świę­te o godz. 16.30 w j. pol­skim,…
Read more

Share