Monthly Archive: april 2018

Bezpośrednie przygotowanie do sakramentu małżeństwa

Małżeństwo w Koście­le kato­lickim jest sakra­men­tem czy­li zaprosze­niem do wspól­nego życia samego Jezusa. War­to jednak pamiętać, że sakra­ment małżeństwa ma także skut­ki cywil­ne stąd wiąże się z koniecz­nością przygo­towania doku­men­tów wyma­ga­nych w cza­sie pier­w­szej roz­mo­wy przedślubnej. Ma ona miej­sce w…
Read more

Share

BOKSALG +MER- VELKOMMEN

VELKOMMEN TIL BOKSALG. Sal­get vil fore­gå i menig­het­s­o­ka­let føl­gen­de søn­da­ger: Søn­dag 15. april kl. 10.00 — 15.00 Søn­dag 22. april kl. 10.00 — 16.00 Søn­dag 29. april kl. 10.00 — 16.00 Det sel­ges pent bruk­te bøker, fil­mer, og musikk på…
Read more

Share