Monthly Archive: mai 2018

Ogłoszenia z 13 maja 2018 r. (7 Niedziela Wielkanocna)

1. Dziś wspo­minamy pier­w­sze obja­wie­nia MB w Fati­mie. Przesła­nie Maryi z Fati­my jest wciąż aktual­ne. Dlatego skła­dam ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” kolej­nym oso­bom, któ­re w naszej wspól­nocie odpowia­da­ją na wezwa­nie MB Fatim­skiej, zapisu­jąc się na przy­jęcie Jej figury do swoich mie­sz­kań.…
Read more

Share