Monthly Archive: juli 2018

Ogłoszenia z 22 lipca 2018 r.

1. Dzi­siej­sza Ewan­ge­lia uka­zuje nam wiel­ką litość Jezusa, który pochyla się nad potrze­ba­mi lud­zi. Chciej­my i my uczest­niczyć w tej misji Jezusa będąc wraż­liwymi na inn­ych lud­zi. 2. W przyszłym tygod­niu: • w ponied­ziałek – św. Brygidy, patron­ki Euro­py •…
Read more

Share

Ogłoszenia z 8 lipca 2018 r.

1. Litur­gia Słowa dzi­siej­szej nied­zie­li mówi o misji pro­rockiej. Dlatego módlmy się dziś za współczesnych proroków, prosząc dla nich o moc i siłę w głosze­niu Bożego słowa. 2. W przyszłym tygod­niu: • we śro­dę – św. Bene­dy­ka, patro­na Euro­py •…
Read more

Share

Sommertider på menighetskontoret

Da er som­mer­en her og pres­ter og ansat­te tar ut sine ferier. Det vil være redu­ser­te åpnings­ti­der på kon­to­ret fom 2. juli — 17 august. Som­mer­ti­der er man­dag — fre­dag kl. 10.00 — 14.00 Nor­ma­le åpnings­ti­der vil være fra man­dag…
Read more

Share