24 timer til Herren 9.–10. mars 2018

Pave Frans invi­te­rer oss i årets faste­bud­skap til ini­tia­ti­vet 24 timer for Her­ren: «som inn­byr oss til å fei­re for­sonin­gens

sakra­ment i ram­men av euka­ris­tisk til­be­del­se.»  inspi­rert av orde­ne i Sal­me 130,4: «Hos deg er til­gi­vel­se»

 

Vår menig­het vil star­te fre­dag kl. 13.00 til lør­dag kl. 13.00.

Vi håper uli­ke grup­per og enkelt per­soner vil fyl­le dis­se time­ne med andak­ter på for­skjel­li­ge språk.

Skriv dere på lis­ten ved kirke­inn­gan­gen.

 

La oss igjen hel­hjer­tet set­te for­sonin­gens sakra­ment i

sen­trum for­di det gjør barm­hjer­tig­he­tens stor­het hånd­gri­pe­lig. Sakra­men­tet blir en kil­de til ekte ind­re fred for enhver skrif­ten­de.”

– Pave Frans

 

Share