Påmeldingsskjema til Sverigeturen (ungdommer)

Beskrivelse:

Det svens­ke lokal­la­get, Kefas tok kon­takt med oss i håp om å kun­ne få møte oss og lære hvor­dan vi gjør ting her. Etter en lang lete­ak­sjon var det dess­ver­re ingen loka­ler som kun­ne huse så man­ge del­ta­ke­re på det øns­ket tids­punk­tet. Så hvis de kan ikke kom­me til oss, betyr det ikke at det stop­per oss til å kom­me til dem!
Helge­tu­rer og over­nat­tin­ger er all­tid vel­dig vel­lyk­ket, det­te blir intet unn­tak. Ung­doms­la­get har vært på fle­re turer og over­nat­tin­ger de sis­te 4 åre­ne vi har vært akti­ve. Av erfa­ring har vi opp­levd at ung­dom­mer blir mye mer åpen til nye erfa­rin­ger, de ska­per min­ner og gode ven­ner. I til­legg får de et stør­re nett­verk ved å bli kjent med unge kato­lik­ker and­re ste­der enn Nor­ge. Ung­doms­la­get Kefas som vi skal besø­ke kom­mer til oss i høs­ten, da er det en for­del om vi blir kjent med dem nå og se frem til å ta dem imot til vår menig­het. Det er en for­del om du for­står svensk på den­ne rei­sen — men ikke et kri­te­ri­um.

Praktisk informasjon:

Se prak­tisk infor­ma­sjon over. Der­som du fin­ner ut at du ikke kan etter at du har meldt deg på må vi få beskjed 2 uker i for­vei­en. Mer infor­ma­sjon kom­mer 1 uke før arran­ge­men­tet til de som mel­der seg på. For mer infor­ma­sjon, ta helst kon­takt med barn- og ung­doms­ar­bei­der, Ire­ne på e-post. Kon­takt­in­for­ma­sjo­nen hen­nes fin­ner du nederst på den­ne siden. Hun skal være med på turen.

Regist­rer deg med en aktiv epost­adres­se. Skul­le du ikke ha det­te må du skri­ve hvor­dan vi kan få tak i deg, og hvor­dan vi kan sen­de deg infor­ma­sjon under kom­men­tar­fel­tet. Det er vel­dig vik­tig at du kom­mer til avtalt avrei­se, ellers må du fik­se trans­port selv.

Påmel­dings­frist: ons­dag 12. april klok­ka 23.59

KOSTNADER: 200kr for transport + lommepenger (vi skal spise ute på lørdag (middag) og søndag (lunsj).

Påmeldingsskjema

Irene Bautista

E.POST: youth.stjohannes@gmail.com

TLF: 93 87 69 50

Share