Invitasjon til åpent møte for polsktalende katolikker

Kon­sul­ta­sjon om bed­ret kom­mu­ni­ka­sjon med polsk­ta­len­de kato­lik­ker – åpen

Når: Ons­dag 26. april fra kl. 19.00–21.00

Hvor: Menig­hets­sa­len i St Olav menig­het, Aker­s­vei­en

Møtet fin­ner sted på polsk og norsk med over­set­tel­se beg­ge vei­er. Te og kaf­fe ser­ve­res. Ingen påmel­ding.

En opp­sum­me­ring fra møtet vil offent­li­gjø­res på norsk og polsk.