Aktualności dotyczące ławek kościelnych

Zapew­ne wszyscy zau­waży­li , że nasza wspól­nota otrzy­mała już pier­w­szą dostawę ławek kościel­nych , któ­re zamówiliś­my. Dostar­czono 27 ławek z klęcz­ni­ka­mi oraz krzesła do prez­bi­te­ri­um z nie­bie­skim obi­ciem – całość to wysokiej jakości ręko­d­zieło.

Zbiór­kę na ten cel zaczę­liś­my na przeło­mie czer­w­ca i lip­ca tuż przed okresem wakacyj­nym. Nawet u progu wakacji było już wie­le hoj­nych darów , któ­re prze­kaza­ne zostały na ten pro­jekt. Magiczną sumą było wówczas 360.000 koron . Dla nowo ustan­owionej para­fii oraz kościoła wydaje się to prak­ty­cz­nie nie­moż­liwe do osiąg­nięcia na dziś. Ale … osiąg­nę­liś­my to!  Od począt­ku pro­jek­tu do połowy sierp­nia zebra­liś­my 178.000 koron – były to zaled­wie dwa mie­siące. Osiąg­nę­liś­my ta sumę w pią­tek 30 sierp­nia , a ławki przy­je­chały w ponied­ziałek 02 wrześ­nia , dokład­nie w momen­cie , kiedy mog­liś­my zapłacić rachunek. Wspól­nota nasza może być dum­na z rezul­ta­tu jaki osiąg­nę­liś­my!

Wciąż cze­ka­my na nas­tęp­ną dostawę. Pozostałe krzesła zostaną zastąpione ław­ka­mi z klęcz­ni­ka­mi. Z nas­tęp­ną dostawą przy­jed­zie rów­nież kon­fe­sjo­nał , który zosta­nie posta­wio­ny w dol­nym naroż­ni­ku kościoła. Nie może­my się tego docze­kać! Kolej­nych 30 ławek oraz kon­fe­sjo­nał zostaną dostar­czone pomięd­zy 30 wrześ­nia a 05 pażd­zier­ni­ka. Będ­zie­my potrze­bować wówczas pomo­cy przy uprząt­nięciu krze­seł oraz umiej­sco­wie­niu ławek. Wróci­my do tego tema­tu , gdy będ­zie zna­na dokład­na data dostawy.

W sobotę 07 wrześ­nia przy­pa­dało corocz­ne święto męczen­ników wiet­nam­skich , któ­re obcho­d­zi­liś­my w naszej para­fii św.Jana. Przed­tem uroczystości te odby­wały się w koście­le na Holm­lia. Święto zgro­mad­ziło ok. 900 wier­nych , którzy przy­by­li ze wszyst­kich para­fii w Nor­we­gii. Po uroczystej mszy świętej odbyła się sprze­daż tra­dy­cyj­nych wiet­nam­skich potraw, lote­ria oraz występy dziecięcych i mło­d­zieżow­ych grup z róż­nych para­fii. Dochód z kolek­ty, sprze­daży oraz loterii został prze­kaza­ny przez wspól­notę wiet­nam­ską jako dar na ławki kościel­ne dla naszej para­fii. Mie­liś­my tak zor­ga­ni­zowane stan­owisko , aby wier­ni mog­li skła­dać ofia­ry w gotówce lub za pomocą ter­mi­na­la ban­kowego , który na tą okazję wypoży­czy­liś­my. Całe to przeds­ięw­zięcie zostało przygo­towane pro­fe­sjo­nal­nie dzięki naszym lide­rom , wolon­ta­ri­uszom oraz oso­bom zaan­gażowanym przed i w trakcie uroczystości. W sumie zebra­liś­my 133.380 koron . Jest to wspa­nia­ły dar wspólno­ty wiet­nam­skiej  na ławki dla naszego kościoła.

Chcie­li­byś­my podziękować wszyst­kim za waszą hoj­ność i ofiar­ność , oso­bom pry­wat­nym oraz wszyst­kim grupom naszej dużej wspólno­ty. Z Bożą pomocą może­my tego doko­nać! Wie­my , że wie­lo­kul­tur­ow­ość kościoła jest jego siłą oraz najlepszym spo­s­o­bem by gło­sić Dob­rą Nowinę. Ser­de­cz­ne Bóg Zapłać wszyst­kim ! Mamy nad­zie­ję , że w dal­szym cią­gu będ­ziecie wspie­rać nas mod­litwa , hoj­nością i ofiar­nością w przyszłości.

360.000 koron była to magicz­na licz­ba. W nieco ponad dwa mie­siące udało się nam osiąg­nąć 309.380 koron. To jest fan­ta­sty­cz­ne ! W tak kró­t­kim cza­sie zebra­liś­my pra­wie 80% całej sumy. Ale wciąż trosz­kę nam bra­kuje. Magicz­na licz­bą jest teraz 50.620 koron. Jeś­li uda się nam uzbie­rać tę kwotę do koń­ca mie­sią­ca  wówczas zebra­li­byś­my 360.000 koron w trzy mie­siące – jeże­li przy­jąć , że zbiór­ka roz­poczęła się w czer­wcu.

W celu uzy­ska­nia bliższych infor­macji pro­si­my o kon­takt z pro­bo­sz­czem p.Phu

 

Share