ALLESJELERSDAG 2. NOVEMBER 2017

Til Alle­sje­lers­dag, som er en Requi­em­mes­se for alle avdøde, min­nes vi dem som har gått før oss med Tro­ens segl. I mes­sen vil vi set­te opp tav­ler med navn på de

avdøde som kan være fami­lie, ven­ner og bekjen­te, samt at nav­ne­ne leses opp høyt før mes­sen, slik at menig­he­ten kan be for dem.

Mes­sen og inten­sjo­nen kos­ter ingen­ting. Men det opp­ford­res til å gi en gave sam­men med hen­ven­del­sen. Hvor mye, er helt opp til den enkel­te.

Om du øns­ker det­te for en av dine avdøde kjæ­re ber vi om at nav­ne­ne kom­mer frem til menig­hets­kon­to­ret senest søn­dag 29. okto­ber.

Polsk mes­se: Om du øns­ker at bønn for dine avdøde skal bes for i mes­sen på polsk, venn­ligst fyll ut “kart­ke wypominkowa”(navnelapp) som lig­ger ved kirke­inn­gan­gen og lever den til p.Piotr Gasior . Nav­ne­ne blir lest opp etter mes­sen.

Fyll ut skjemaet her og navnene vil bli sendt direkte til menighetskontoret.

Innsending av navn på avdøde til norsk messe

 

Alle­sje­lers­dag fei­res ons­dag 02. novem­ber

¨ Mes­se på norsk kl. 18.00

¨ Mes­se på polsk kl. 19.30

 

 

Share