Allesjelersdag 2. november

Tremembering-our-dead-on-all-souls-dayil Alle­sje­lers­dag, som er en Rekviem­mes­se for alle avdøde, min­nes vi dem som har gått før oss med Tro­ens segl. I mes­sen vil vi set­te opp tav­ler med navn på de avdøde som kan være fami­lie, ven­ner og bekjen­te, samt at nav­ne­ne leses opp høyt før mes­sen, slik at menig­he­ten kan be for dem.

Mes­sen og inten­sjo­nen kos­ter ingen­ting. Men det opp­ford­res til å gi en gave sam­men med hen­ven­del­sen. Hvor mye, er helt opp til den enkel­te og gaven går til menig­he­ten.

 

Om du øns­ker det­te for en av dine avdøde kjæ­re ber vi om at nav­ne­ne kom­mer frem til menig­hets­kon­to­ret senest søn­dag 30. okto­ber.

Det­te kan gjø­res enten ved å leg­ge en kon­vo­lutt med navn på den/de avdøde i post­kas­sen ved kirke­rom­met hvor dere også fin­ner kon­vo­lut­ter,

eller navn på den avdøde sen­des inn til: Oslo-St.Johannes@katolsk.no eller på tlf: 23 68 11 00

Det vil bli velsignelse av graver på gravlundene Høybråten og Alfaset denne dagen. 

Møt opp ved hoved­inn­gan­gen for å vise vei til gra­ven.

Kl. 16.00 Høy­brå­ten Grav­lund

Kl. 19.30 Alfa­set grav­lund

 

Share