Åpent hus & dugnad

Vel­kom­men til Åpent hus & dug­nad

Tirsdag 10. november kl 10.00

Vi øns­ker å for­be­re­de oss til advents­ti­den ved å gjø­re det pent inne i kir­ken & uten­for. Vi begyn­ner med mor­gen­bønn i kir­ken kl. 10.00 Der­et­ter blir det kir­ke­vask og opp­ryd­ding ute. Etter­fulgt med lunsj til alle som kom­mer. Vi håper flest mulig har anled­ning til å kom­me.

Arran­gert av vår Cari­tas grup­pe

Share