Åpning av nytt sogn i Oslo Katolske bispedømme

I man­ge år har Oslo katols­ke bispe­døm­me vært i for­hand­ling med Den nors­ke Kir­ke (Dnk) om å kun­ne kjø­pe eller leie en kir­ke i Gro­rud­da­len, for å opp­ret­te et nytt katolsk sogn og etab­le­re en menig­het. Antall kato­lik­ker regist­rert i den nord­øst­li­ge delen av Oslo vokser med sunn­het, og er i utvik­ling.

For­hand­lin­ge­ne fikk i vår en ven­ding ved at Den nors­ke kir­ke ved­tok sam­men­slå­ing av menig­he­ter i Gro­rud­da­len. Bred­tvet kir­ke ble ned­lagt 1. janu­ar i år og byg­nin­gen er sam­ti­dig fri­stilt for kjøp eller leie. Etter tett dia­log mel­lom Oslo bispe­døm­me­råd (Dnk) og Oslo Katols­ke bispe­døm­me v/ Bis­kop Bernt Eids­vig. Can. Reg. ble par­te­ne eni­ge om at Bred­tvet kir­ke leies ut til det for­mål å kun­ne etab­le­re en katolsk menig­het i Bred­tvet kir­ke og opp­ret­te et sogn for Gro­rud­da­len.

Leie­av­ta­len ble sig­nert mel­lom kirke­ver­gen i Oslo, Robert Wright og vår bis­kop Bernt Eids­vig man­dag 08. april 2013 med virk­ning fra og med 1. mai 2013. Leie­sum­men er på 1,1 mil­lio­ner i året. Det­te er en bety­de­lig sum for en nyopp­ret­tet menig­het. Der­for menig­he­tens støt­te, både ånde­lig og øko­no­misk, vik­tig når menig­he­ten nå skal etab­le­res.

Ved sog­nets opp­ret­tel­se er det regist­rert ca. 7400 med­lem­mer i menig­he­ten. Bis­kop Bernt Eids­vig Can. Reg. har utnevnt p. Nguy­en Thanh Phu til sogne­prest, og p. Haa­var Simon Nil­sen OP til 50% kapel­lan­stil­ling. And­re pres­ter vil også være til­knyt­tet menig­he­ten. Mes­ser vil fei­res på fle­re språk, bl. a. polsk, engelsk, fransk, viet­na­me­sisk, tamilsk, spansk og sann­syn­lig­vis også fle­re språk etter­som vi etab­le­rer oss. Det­te er en stor gle­de for Den katols­ke kir­ke, men vi kan hel­ler ikke unn­la­te å se sor­gen det med­fø­rer for de berør­te par­ter i Den nors­ke kir­ke over at den tide­li­ge­re menig­he­ten i Bred­tvet kir­ke ned­leg­ges.

Vi håper at St Johnan­nes menig­het vil bli en posi­tiv bidrags­yter til lokal­mil­jø­et, og at vi ved vår mange­kul­tu­rel­le menig­het vil være med og utfyl­le Gro­rud­da­lens mang­fol­dig iden­ti­tet.

På fest­da­gen for St. Josef, arbei­de­ren ons­dag 01. mai 2013 kl. 18:00 fei­res den førs­te katols­ke mes­sen for menig­he­ten med vår bis­kop etter opp­ret­tel­sen av menig­he­ten.

På høy­ti­den for Kris­ti him­mel­farts­dag tors­dag 09. mai 2013 kl. 11:00 hol­des det pon­ti­fi­kal mes­se med bis­kop Bernt Eids­vig Can. Reg. hvor opp­ret­tel­sen mar­ke­res og inn­set­tel­se av sogne­prest fore­tas i mes­sen.  Det­te vil bli en flott anled­ning til å mar­ke­re menig­he­tens førs­te mes­se og åpnin­gen av et nytt sogn i Oslo Katols­ke bis­bpe­døm­me.

Vi øns­ker alle hjer­te­lig vel­kom­men, og håper man­ge fra menig­he­ten vil stil­le til den­ne dagen. Vi vil også sær­lig varmt øns­ke vel­kom­men med­lem­mer fra Den nors­ke kir­ke, samt bebo­ere i Gro­rud­da­len!

For St. Johan­nes, apos­tel og evan­ge­list menig­het,

p, Nguyen Thanh Phu

 

p. D. Nguy­en Thanh Phu
Sogne­prest

 

haavar simon nilsen portrettbilde Blackfriars

 

p. Haa­var Simon Nil­sen OP (St. Domi­ni­kus klos­ter)
Kapel­lan

Share

3 Comments

 1. Nam Thanh Nguyen

  Gra­tu­le­rer med ny St. Johan­nes menig­het i Gro­rud­da­len !

  Chúc mừng Cha P. Phú với giáo xứ mới St. Johan­nes.

  Kính chúc Cha nhiều sức khoẻ và ơn Thánh Chúa luôn ở cùng Cha !

  Med venn­lig hil­sen
  Giáo dân Gro­rud­da­len
  g/đ Nguy­en Thanh Nam

 2. Myrull

  Gra­tu­le­rer med ny menig­het, nye pres­ter, ny kir­ke, nytt sogn og ikke minst ny BLOGG!

 3. Phuong Nguyen

  Gra­tu­le­rer meget med ny menig­het. Vi all­tid ber for deg og ditt sogn.
  Nguy­en xin Chua ban muon on lanh va suc khoe cho cha de kien toan trong cong viec muc vu va giao xu moi.

Comments are closed.