Årets lokallag 2015

image1

Ire­ne Bau­tis­ta (f.v) & Ngan Nguy­en

Det er med en stor gle­de å kun­ne med­de­le at st. Johan­nes ung­doms­lag, st.JO, ble kåret til årets ung­doms­lag under Nor­ges Unge Kato­lik­ker sitt lands­møte 2015 i Maria­holm den 05.09.15! Med oss hjem til menig­he­ten får vi med “vand­re-bibe­len”

Selv­føl­ge­lig had­de det­te ikke vært mulig uten et tett sam­ar­beid med Quy­en-Di Phan, b. Haa­var Simon Nil­sen, menig­he­ten og vår kjæ­re prest, p. Phu Nguy­en. Og ikke minst ung­dom­me­ne som stil­ler opp, både som styre­med­lem og del­ta­ker. Uten dere had­de vi ikke hatt et ung­doms­lag. Med en ung menig­het og ikke minst et lokal­lag som er i over­kant 3 år gam­mel, er det en stor bragd! Desto stør­re grunn er det  å gi et eks­tra gir, nå som vi er enda mer moti­vert!

Min­ner på at ung­doms­la­get tar en helge­tur til Hurum, hel­gen i uke 37. Det er fort­satt plass, så meld dere gjer­ne på!

I Kris­tus,

Ire­ne Bau­tis­ta
tid­li­ge­re st. JO leder

Share