Author Archive: BarnOgungdom

Sommeravslutning for katekesen 02.06.18

Lør­dag 02.juni klok­ka 10:00 blir det som­mer­av­slut­ning for kate­ke­sen på st. Johan­nes menig­het. Pro­gram­met star­ter med mor­gen­bønn og der­et­ter opp­sum­me­ring, lek og moro, mes­se og mat. Pro­gram­met avslut­tes klok­ka 13:00. Maten vil vi stå for, men vi håper for­eld­re og…
Read more

Share

Fermingskandidater til våren 2018

Føl­gen­de fer­mings­kan­di­da­ter er kla­re til å mot­ta det hel­li­ge sakra­men­tet med for­ut­set­ning at de full­fø­rer de gjen­væ­ren­de under­vis­nin­ge­ne, kon­fir­ma­sjons­helg og påske­opp­legg: Albert, Astror Alo­si­yas, Sofia Anto­ny­raj, Annus­han Bial­asz, Vic­to­ria Vero­ni­ka Dan­son, Danie­la Figue­roa-Navar­ro, Alekxia Pau­li­na Jime­nez, Joe­mar Vin­ce Kumar, Shar­mi…
Read more

Share

Ekskursjon til St. Josephsøstrene på Grefsen (gjelder katekese 6.–8.klasse)

Kjæ­re for­eld­re, Kate­kese­bar­na i 6.–8.klasse skal besø­ke St.Josephsøstrene på Gref­sen den 10.feb kl.10:00–14:00. Bar­na, sam­men med for­eld­re­ne, skal dra direk­te til Brann­vakt­vei­en 5, 0489 Oslo. Nederst er 3 vei­be­skri­vel­ser: (1) fra Bred­tvet buss­holde­plas­sen, (2) fra Storo trikk­holde­plas­sen og (3) pri­vat­bil vei­be­skri­vel­se. Gjer­ne sjekk lin­ke­ne og bli…
Read more

Share