Author Archive: BarnOgungdom

Ungdomskveld avslyst!

St. JO ung­doms­kveld er avlyst. Det vil si 19.september er det ingen ung­doms­kveld, på grunn av syk­dom, skole­ar­beid og møter. Vi bekla­ger ulem­per det­te måt­te med­føre for ung­dom­me­ne våre, men vi er i gang nes­te uke igjen! Vi ses og…
Read more

Share

OBS OBS! Forandring med undervisningsopplegg for 9.klasse!

Bil­det over ser dere den opp­da­ter­te under­vis­ningsopp­leg­get for fer­mings­kan­di­da­te­ne. For­and­rin­ge­ne er: Før had­de vi kvelds­un­der­vis­nin­ger på hver­da­gen ons­da­ger og tors­da­ger, det­te har vi byt­tet til TIRSDAGER og behol­der ONSDAGER. For tirs­dags­grup­pa blir det let­te­re å kom­me til st. JOs ung­doms­kveld,…
Read more

Share

Rekrutering for st. JO styret

ÅRSMØTE: Tirs­dag 22. August 2017 klok­ka 18:00 Det blir gøy gøy gøy!   ARBEIDSOPPGAVENE TIL STYRET: Plan­leg­ge ung­doms­kvel­der Gjen­nom­føre ung­doms­kvel­de­ne Møte opp til NUKs lands­møte (leder og nest­le­der) Arran­ge­re kirke­kaf­fe Tett sam­ar­beid med bar­ne– og ung­doms­ar­bei­der, res­ten av sty­ret og…
Read more

Share