Author Archive: BarnOgungdom

Fetetirsdag hos st. JO!

Det er helt klart plan­lagt at ung­doms­la­get har ung­doms­kvel­der fast på tirs­da­ger, bare for­di vi kan fei­re FETETIRSDAG! 28. febru­ar møt­te cir­ka 30 ung­dom­mer for ung­doms­kvel­den etter vin­ter­fe­rien. Etter mes­sen ble ung­dom­me­ne ser­vert 6 piz­za­er, fle­re bol­ler med cris­py M&M,…
Read more

Share

Påmeldingsskjema til konfirmasjonsovernattingen 18.–19. februar

St. Johan­nes arran­ge­rer en kon­fir­ma­sjons­over­nat­ting som er obli­ga­to­risk for alle fer­mings­kan­di­da­ter. Ypper­lig for deg som har gått glipp av noen under­vis­nin­ger! Fyll skje­ma­et under og hold av dato­ene 18.–19. febru­ar. Det blir både til­be­del­se, sosi­al akti­vi­te­ter, musikk og god mat!…
Read more

Share

Vinnerloddene er…

Vin­ner­ne kan kom­me og hen­te pre­mie­ne sine sam­men med vin­ner­lod­det under kirke­kaf­fen etter høy­mes­sen (18.12). Kom til menig­hets­sa­len hvor Ire­ne vil ven­te på deg. Der­som du ikke kan hen­te den da, stikk inn­om kon­to­ret. Les om pre­mie­ne her Vin­ner­lod­de­ne er:…
Read more

Share

Loddsalg og auksjon

St. Johan­nes ung­doms­lag arran­ge­rer lodd­salg og auk­sjon hvor inn­tek­ten går til årets advents­ak­sjon: Inklu­de­ren­de utdan­ning i Viet­nam. Les mer om soli­da­ri­tets­ak­sjo­nen på Advents­ak­sjo­nen NUK Følg med på Face­bo­ok, enten gjen­nom ung­doms­la­get eller advents­ak­sjo­nen Ung­doms­la­get Advents­ak­sjo­nens fb side Husk å ta…
Read more

Share