Author Archive: Polski

Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Nowen­na do Miło­sierd­zia Bożego Now­ennę tę kazał Pan Jezus sio­strze Faus­ty­nie zapi­sać w sierp­niu 1937 roku, poleca­jąc odpra­wia­nie jej przed Świętem Miło­sierd­zia, począw­szy od Wiel­kiego Piąt­ku. Prag­nę, abyś przez te dziewięć dni sprowad­zała dusze do zdro­ju mojego miło­sierd­zia, by zaczerp­nęły…
Read more

Share

Ogłoszenia z 18 marca 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – uroczystość św. Józe­fa, Oblu­bień­ca NMP w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 20.00, a po niej „Dro­ga Krzyżowa” w przyszłą nied­zielę (Nied­zie­la Pal­mo­wa) – Msza św. w j. pol­skim z…
Read more

Share

Wywiad z P. dr hab. M. Guzewiczem

Pobyt P. dra hab. Mieczysła­wa Guze­wicza w naszej para­fii był czasem spot­kań z narzeczo­ny­mi w ramach katechizacji przed­małżeń­skiej. Dodat­kowo małżon­kowie wysłucha­li kon­fe­ren­cji poświęconej temu, co najważ­niej­sze w życiu małżeń­skim. Przy tej okazji  P. Mar­ta Tom­czyk-Maryon, pra­cu­ją­ca jako die­cezjal­ny dzi­en­ni­karz prze­prowad­ziła…
Read more

Share

Ogłoszenia z 11 marca 2018 r.

1. W tych dniach w naszej para­fii gości­my P. dra hab. M. Guze­wicza. Dziękuje­my za wygłoszone nau­ki w ramach katechezy przed­małżeń­skiej oraz za kon­fe­ren­cje głoszone na dzi­siej­szych Mszach świętych. „Bóg zapłać” wszyst­kim, którzy w minio­ny pią­tek i sobotę poświęci­li swój…
Read more

Share

Spotkania z P. dr hab. Mieczysławem Guzewiczem

Od czwart­ku do nied­zie­li w naszej wspól­nocie gości­my P. dra hab. Mieczysła­wa Guze­wicza, który jest kon­sul­tantem Rady Epis­ko­pa­tu Pol­ski ds. rod­zi­ny, auto­rem licz­nych pub­li­kacji i opra­cowań z zak­resu pro­ble­ma­ty­ki małżeństwa i rod­zi­ny. Żyjąc w małżeństwie dzie­li się także swoim doświad­cze­niem,…
Read more

Share

Ogłoszenia z 4 marca 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w czwar­tek – z racji Dnia Kobi­et pamiętaj­my w naszych mod­litwach o wszyst­kich kobi­etach • w pią­tek – Msza święta w j. pol­skim o godz. 20.00, a po niej „Dro­ga Krzyżowa”. Przy­po­minamy, że od piąt­ku…
Read more

Share

Ogłoszenia z 25 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w czwar­tek – z racji I czwart­ku mie­sią­ca proś­my w naszych mod­litwach o nowe powoła­nia kapłań­skie • w pią­tek – z racji I piąt­ku mod­li­my się za misje świę­te i wyna­grad­za­my Najświętsze­mu Sercu Jezusa. Od…
Read more

Share

Ogłoszenia z 18 lutego 2018 r.

1. Roz­poczy­na­my dziś czas wielko­post­nych reko­lekcji. Dziękuje­my ks. Miro­sławowi za głoszone słowo Boże. Jutro i w śro­dę Msza św. w j. pol­skim z kaza­niem reko­lekcyj­nym o godz. 19.00. Nato­mi­ast we wtorek nie będ­zie Mszy św. w j. pol­skim. Tuż po…
Read more

Share

Program rekolekcji wielkopostnych

Szczegółowy plan reko­lekcji z ks. Miro­sła­wem Łanosz­ką:  Nied­zie­la – 18.02.2018 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Ponied­ziałek – 19.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Wtorek – 20.02.2018…
Read more

Share